Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Toezicht en evaluatie

Zorginspectie is belast met het toezicht op het naleven van de bepalingen in het Kwaliteitsbesluit. Als een dienst of zorgaanbieder niet voldoet aan de vereisten voor een verantwoorde ondersteuning en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, wordt dat door Zorginspectie vastgelegd in een verslag. Het VAPH kan aan de dienst of zorgaanbieder vragen binnen een te bepalen termijn de nodige maatregelen te nemen om aan de verplichtingen te voldoen. 

In elke fase van toezicht kunnen maatregelen opgelegd worden met als doel een duidelijke gevolggeving aan de aandachtspunten en / of inbreuken vastgesteld door Zorginspectie.

Na afloop van de termijn voert Zorginspectie een nieuwe evaluatie uit met specifieke aandacht voor de tekortkomingen uit het eerder opgestelde verslag.       

Stelt Zorginspectie inbreuken vast, dan stuurt de leidend ambtenaar van het VAPH een brief naar de dienst of zorgaanbieder. Die brief geeft de termijn voor het wegwerken van de  inbreuken weer en informeert de dienst of zorgaanbieder over een eventueel vervolgbezoek van Zorginspectie.

De dienst of zorgaanbieder moet het agentschap binnen de opgelegde termijn op de hoogte brengen over welke maatregelen ze genomen hebben om de vastgestelde inbreuken weg te werken. Wanneer de inbreuken niet binnen de opgelegde termijn kunnen weggewerkt worden, bezorgt de dienst of zorgaanbieder aan het agentschap een plan over hoe en binnen welke termijn de inbreuken weggewerkt zullen worden. De dienst of zorgaanbieder geeft ook duidelijk aan waarom de inbreuken niet binnen de opgelegde termijn kunnen worden weggewerkt.

De wijze waarop de verslagen van Zorginspectie en de opgelegde maatregelen bekend worden gemaakt aan de gebruikers en medewerkers wordt verduidelijkt. Wanneer de inbreuken niet binnen de opgelegde termijn kunnen weggewerkt worden, bezorgt de dienst of zorgaanbieder aan het agentschap een plan over hoe en binnen welke termijn de inbreuken weggewerkt zullen worden. De dienst of zorgaanbieder geeft ook duidelijk aan waarom de inbreuken niet binnen de opgelegde termijn kunnen worden weggewerkt.