Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Professionele site voor vergunde zorgaanbieders

Op dit webluik vindt u alle informatie voor vergunde zorgaanbieders.

Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

Samen met de invoering van de persoonsvolgende financiering werd in 2017 het principe ingevoerd dat iedere persoon, ongeacht de wijze waarop hij zijn ondersteuning organiseert, zelf instaat voor zijn eigen woon- en leefkosten.  Wie vanaf 1 januari 2017 voor het eerst een overeenkomst sloot met een vergunde zorgaanbieder betaalde al woon- en leefkosten. Er was echter een overgangsperiode voor gebruikers die voor 2017 een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) hadden gesloten met een vergunde zorgaanbieder, waarbij een bijdrage werd aangerekend.

Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kunt u gebruikmaken van het e-loket Isis, een sociaal secretariaat of een automatiseerder.

foto van man die notities neemt

Zoeken binnen VAPH voor vergunde zorgaanbieders

Voor VZA

Lookup your form, document on title or other related keyword

Direct naar

Melding grensoverschrijdend gedrag

De diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH en gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

Administratie en beheer van uw dossiers via Isis

Via Isis kunt u uw personeel registreren, uw cliënten en prestaties registreren en uw voorschotten en afrekening aanvragen.

Begeleider en twee jongeren die aan het koken zijn

Uw ondersteuningsaanbod bekendmaken

Via www.zorgwijs.be kunt u aangeven welke ondersteuning u aanbiedt, waar u die aanbiedt, voor wie en of u al dan niet capaciteit beschikbaar hebt.

- Verwijzende informatie voor vergunde zorgaanbieders

Kortverblijf is kortdurende opvang (maximum 60 nachten per jaar) bij een vergunde zorgaanbieder, meer specifiek een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Een noodsituatie is een situatie waarin door een onverwachte, acute gebeurtenis onmiddellijk hulp moet worden geboden omdat ondersteuning vanuit het sociaal netwerk (familie, vrienden of kennissen), weggevallen is.

Als u door een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie (een verlamming van de vier ledematen) ten gevolge van een hoge dwarslaesie een plotse en onomkeerbare breuk in uw levenslijn ondervindt, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie.