Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Kwaliteitseisen

Op 17 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen goed aan het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. Na de invoering van de persoonsvolgende financiering werden deze wijzigingen noodzakelijk geacht. Ze hebben onder meer betrekking op de overeenkomsten met de gebruikers. Het besluit werd daarnaast ook in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet op de bewindvoering. 

De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2017. Zij zijn echter slechts tegenstelbaar aan derden, bijvoorbeeld aan gebruikers of ouders, vanaf 21 april 2017, de datum waarop de wijzigingen zijn gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

In de Infonota - Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit na de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster vindt u een overzicht van alle afzonderlijke wijzigingen.

De overeenkomst tussen de RTH-dienst en de gebruiker is onderworpen aan de kwaliteitsregelgeving (besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster). Ook alle andere bepalingen van dit besluit blijven van toepassing. 

Als een van beide partijen de overeenkomst opzegt, moeten de bepalingen uit dit besluit van de Vlaamse Regering gerespecteerd worden. Dat betekent dat er in principe een opzegtermijn van 3 maanden gerespecteerd moet worden, behalve als de partijen onderling overeenkomen om die termijn in te korten. 

Als een gebruiker een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgt, kan die persoon met onmiddellijke ingang geen gebruik meer maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. De bestaande begeleiding kan immers quasi altijd gecontinueerd worden onder besteding van het persoonsvolgend budget. De RTH-dienst zal dan ook vanaf de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget geen RTH-prestaties meer kunnen registreren in de geïntegreerde registratietool. 

Documenten

Infonota - Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit na de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011

Melding grensoverschrijdend gedrag

De VAPH-diensten en -voorzieningen zijn sinds 1 oktober 2012 verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

man en vrouw in een yogahouding

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Rechten en plichten bij uw zorgaanbieder: veranderingen naar aanleiding van de persoonsvolgende financiering

Als persoon met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Diensten en voorzieningen die vergund worden door het VAPH moeten beantwoorden aan bepaalde kwaliteitseisen. Die werden onlangs aangepast.