Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Kwaliteitszorg

Kwaliteitshandboek

Elke dienst of zorgaanbieder heef een kwaliteitshandboek. Dat bevat volgende gegevens:

 1. de structuur van het kwaliteitshandboek;
 2. de beschrijving van het aanbod van de dienst of zorgaanbiedervoorziening;
 3. het kwaliteitsbeleid : missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader;
 4. het kwaliteitssysteem, dat de volgende gegevens bevat :
  • de organisatiestructuur;
  • het overzicht en de werking van de overlegorganen;
  • de deelname aan externe overlegorganen;
  • het inzetten van de middelen;
  • het beheren van documenten van het kwaliteitshandboek;
  • de gebruikersgerichte processen, meer bepaald :
   • de intake;
   • het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan;
   • het beëindigen van de ondersteuning;
   • het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers;
   • het afhandelen van klachten van gebruikers;
   • het voorkómen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers;
   • de tijdelijke afzonderingsmaatregelen;
  • de organisatiegerichte processen;
 5. de zelfevaluatie.

Het kwaliteitshandboek is actueel, vormt een samenhangend geheel en komt overeen met de praktijk. Het ligt permanent ter beschikking van de medewerkers en de gebruikers van de dienst of zorgaanbieder.

Zelfevaluatie

De zorgaanbieder moet een zelfevaluatie uitvoeren in samenspraak met gebruikers en medewerkers. Die zelfevaluatie bevat minstens:

 1. een evaluatie van de gebruikersgerichte processen;
 2. een evaluatie van de organisatiegerichte processen en ingezette middelen.

Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van de processen.  
Elk aspect moet binnen een periode van 5 jaar aan bod komen.

In de zelfevaluatie toont de zorgaanbieder minimaal aan:

 • hoe hij op systematische manier gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van de zorg;
 • hoe hij die gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren;
 • welk stappenplan met tijdspad hij opstelt om die doelstellingen te bereiken;
 • hoe en met welke frequentie hij evalueert of de doelstellingen bereikt zijn
 • welke stappen hij onderneemt als een doelstelling niet bereikt is.

De evaluatie van het beleidsplan - dat een vergunningsvoorwaarde is - maakt deel uit van de zelfevaluatie.