Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Vergunningsnormen

Vergunningsvoorwaarden

Een zorgaanbieder kan een vergunning bekomen als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Opgericht zijn als privaatrechtelijke vereniging
  De zorgaanbieder moet opgericht zijn als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is hun leden een vermogensvoordeel te bezorgen of als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en erkend als een sociale onderneming of door ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
   
 • Bestuursorgaan
  De zorgaanbieder kan aantonen dat:

  • er intern of extern beroep kan worden gedaan op de nodige expertise, en dit op vlak van juridische, pedagogische en financiële kennis en gebruikerservaring;
  • de voorzitter niet belast is met de dagelijkse leiding;
  • er tussen meer dan de helft van de leden geen bloed- of aanverwantschap tot de tweede graad bestaat.

  Het is mogelijk dat de zorgaanbieder niet voldoet aan een van de voorwaarden. In dat geval dient een schriftelijke, omstandige motivatie bij de zorgaanbieder beschikbaar, raadpleegbaar en opvraagbaar te zijn door het VAPH en Zorginspectie waarom niet kan voldaan worden aan een bepaalde voorwaarde. Zodra dit mogelijk is, dient echter voldaan te worden aan de voorwaarden.
   

 • Statuten 
  In de statuten moet het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap als doelstelling opgenomen zijn.
   
 • Ondernemingsplan
  De zorgaanbieder moet een ondernemingsplan voorleggen dat minstens de volgende elementen bevat:
  1. de missie, visie en waarden van de vergunde zorgaanbieder conform het kwaliteitshandboek, bepaald in artikel 46 van het besluit van 4 februari 2011;
  2. een beschrijving van de zorgvragen waarop de vergunde zorgaanbieder een antwoord wil bieden;
  3. een beschrijving van de competenties en de activiteiten die nodig zijn om het antwoord, vermeld in punt 2, te bieden en een beschrijving van de wijze waarop het bestuursorgaan een beroep kan doen op de nodige expertise;
  4. een beschrijving van de organisatie van het ondersteuningsaanbod, dat de bevordering van de kwaliteit van bestaan van de budgethouder als doel heeft en een beschrijving van de manier waarop de kwaliteit van bestaan van de budgethouder bevorderd zal worden;
  5. een raming van het potentiële aantal budgethouders met de zorgvragen, bepaald in punt 2, die bij de start van de werking hun PVB zullen inzetten bij de zorgaanbieder, een raming van de inkomsten die deze budgethouders zullen generen, en een raming van de datum waarop de ondersteuning van de eerste budgethouder start;
  6. een analyse van de sterke en zwakke punten van de vergunde zorgaanbieder en een inschatting van de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen;
  7. een overzicht van alle organisaties waarin de zorgaanbieder aandeelhouder is of op een andere manier financieel participeert of een borgstelling heeft verleend;
  8. een financieel plan met volgende elementen:
   • het nodige startkapitaal en de manier waarop dit startkapitaal zal worden bekomen;
   • een beschrijving van de investeringen en subsidies;
   • een raming van de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de komende vijf jaar, alsook een raming van de inkomsten die minimaal noodzakelijk zijn voor een financieel leefbare organisatie.
     
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's
  Een vergunde zorgaanbieder stelt personeel te werk. De collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's van het paritair comité 319.01 of van het sectoraal akkoord van de openbare besturen als het een openbaar bestuur betreft, zijn van toepassing op de tewerkstelling van personeel.

  Indien de hoofdactiviteit van de aanvrager waarvoor deze reeds personeel tewerkstelt valt onder een ander paritair comité en het is onmogelijk om deze hoofdactiviteit te scheiden van de activiteit als vergunde zorgaanbieder, dan kan personeel tewerkgesteld worden onder het andere paritaire comité. De subsidiëring van de personeelskosten gebeurt wel conform de gebruikelijke regels, gebaseerd op paritair comité 319.01.
   
 • Autonome entiteit
  Als de organisatie ingebed is in een grotere organisatie, dan moet ze kunnen optreden als een autonome entiteit en afzonderlijk verantwoording afleggen aan het VAPH.

Vergunningsvoorschriften

Een vergunde zorgaanbieder is daarnaast gebonden aan volgende vergunningsvoorschriften:

 • Kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011
  Vergunde zorgaanbieders moeten de bepalingen uit het kwaliteitsbesluit naleven.
   
 • Rapportage
  Op vraag moeten vergunde zorgaanbieders rapporteren over cijfermatige of inhoudelijke topics.
   
 • Ondersteuning
  Een vergunde zorgaanbieder mag geen rol als bijstandsorganisatie opnemen.
   
 • Meldingsplicht
  Vergunde zorgaanbieders brengen het agentschap onmiddellijk op de hoogte van:
  • een borgstelling verleend aan een andere organisatie
  • een aanstelling van een voorlopig bewindvoerder door de ondernemingsrechtbank
  • een overheidsschuld
    
 • Registratie vestigingseenheden
  Vergunde zorgaanbieder registreren hun vestigingseenheden. Een vestigingseenheid wordt gedefinieerd als een plaats die men geografisch kan identificeren door een uniek adres, waar ten minste een activiteit van de VZA wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Met dat laatste wordt het adres bedoeld van waaruit een begeleider vertrekt om mobiele één-op-één ondersteuning te bieden. Individuele privéadressen van gebruikers worden niet geregistreerd. 
  Een synoniem voor vestigingseenheid is uitbatingsplaats, de term die Zorginspectie hanteert.