Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Vergunningsvoorwaarden

Duur van de vergunning

Een vergunning wordt in eerste instantie altijd verleend voor 3 jaar. Om vergund te blijven, moet na 2,5 jaar een verlenging van de vergunning aangevraagd worden. Die verlenging geldt voor onbepaalde duur.

Hebt u gedurende drie jaar geen budgethouder met een persoonsvolgend budget (PVB) ondersteund, dan vervalt de vergunning. 

Als u niet meer aan de vergunningsvoorwaarden voldoet of in ernstige mate niet in orde bent met de regelgeving, kan de vergunning worden ingetrokken. 

Meer informatie over de aanvraag van de verlenging van uw vergunning vindt u op de pagina Vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Een zorgaanbieder kan een vergunning bekomen als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • opgericht zijn als privaatrechtelijke vereniging
  De zorgaanbieder moet opgericht zijn als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is hun leden een vermogensvoordeel te bezorgen of als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk of door ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

 • statuten
  In de statuten moet het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap als doelstelling opgenomen zijn.

 • ondernemingsplan
  De zorgaanbieder moet een ondernemingsplan voorleggen dat minstens de volgende elementen bevat:

 1. de missie, visie en waarden van de vergunde zorgaanbieder conform het kwaliteitshandboek, bepaald in artikel 46 van het besluit van 4 februari 2011opent dialoogvenster
 2. een beschrijving van de zorgvragen waarop de vergunde zorgaanbieder een antwoord wil bieden
 3. een beschrijving van de competenties en de activiteiten die nodig zijn om het antwoord, vermeld in punt 2, te bieden
 4. een beschrijving van de organisatie van het ondersteuningsaanbod, dat de bevordering van de kwaliteit van bestaan van de budgethouder als doel heeft en een beschrijving van de manier waarop de kwaliteit van bestaan van de budgethouder bevorderd zal worden
 5. een raming van het potentiële aantal budgethouders met de zorgvragen, bepaald in punt 2
 6. een analyse van de sterke en zwakke punten van de vergunde zorgaanbieder en een inschatting van de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen
 7. een financieel plan
 • collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's
  De collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's van het paritair comité 319.01 of van het sectoraal akkoord van de openbare besturen als het een openbaar bestuur betreft, zijn van toepassing op de tewerkstelling van personeel.

 • autonome entiteit
  Als de organisatie ingebed is in een grotere organisatie, dan moet ze kunnen optreden als een autonome entiteit en afzonderlijk verantwoording afleggen aan het VAPH.

 • beleidsplan

De directie van de zorgaanbieder bepaalt in overleg met de werknemersvertegenwoordiging indicatoren en streefdoelen om de doelstellingen van het beleidsplan te bereiken. De vergunde zorgaanbieder levert jaarlijks per indicator relevante gegevens met de nodige duiding aan. Op basis van die gegevens kunnen er eventueel ook nieuwe indicatoren en streefdoelen geformuleerd worden.

Door zelfevaluatie wordt het beleidsplan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Meer informatie over het beleidsplan en de wijze waarop dat tot stand moet komen, vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap van 24 juni 2016 (BVR vergunnen van 24 juni 2016opent dialoogvenster) en de begeleidende infonota van 25 juni 2018opent dialoogvenster .

Om vergund te blijven moet de vergunde zorgaanbieder eveneens voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.

Toezicht en evaluatie

De zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal het kwaliteitssysteem van nieuwe vergunde zorgaanbieders ter plaatse controleren. 

Meer informatie vindt u op de kwaliteitspagina.

Documenten en formulieren