Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Vergunningsvoorwaarden

Duur van de vergunning

Een vergunning wordt in eerste instantie altijd verleend voor 3 jaar. Om vergund te blijven, moet na 2,5 jaar een verlenging van de vergunning aangevraagd worden. Die verlenging geldt voor onbepaalde duur.

Hebt u gedurende drie jaar geen budgethouder met een persoonsvolgend budget (PVB) ondersteund, dan vervalt de vergunning. 

Als u niet meer aan de vergunningsvoorwaarden voldoet of in ernstige mate niet in orde bent met de regelgeving, kan de vergunning worden ingetrokken. 

Meer informatie over de aanvraag van de verlenging van uw vergunning vindt u op de pagina Vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Een zorgaanbieder kan een vergunning bekomen als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • opgericht zijn als privaatrechtelijke vereniging 
  De zorgaanbieder moet opgericht zijn als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is hun leden een vermogensvoordeel te bezorgen of als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk of door ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • statuten 
  In de statuten moet het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap als doelstelling opgenomen zijn.
 • ondernemingsplan 
  De zorgaanbieder moet een ondernemingsplan voorleggen dat minstens de volgende elementen bevat:
  1. de missie, visie en waarden van de vergunde zorgaanbieder conform het kwaliteitshandboek, bepaald in artikel 46 van het besluit van 4 februari 2011
  2. een beschrijving van de zorgvragen waarop de vergunde zorgaanbieder een antwoord wil bieden
  3. een beschrijving van de competenties en de activiteiten die nodig zijn om het antwoord, vermeld in punt 2, te bieden
  4. een beschrijving van de organisatie van het ondersteuningsaanbod, dat de bevordering van de kwaliteit van bestaan van de budgethouder als doel heeft en een beschrijving van de manier waarop de kwaliteit van bestaan van de budgethouder bevorderd zal worden
  5. een raming van het potentiële aantal budgethouders met de zorgvragen, bepaald in punt 2
  6. een analyse van de sterke en zwakke punten van de vergunde zorgaanbieder en een inschatting van de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen
  7. een financieel plan
 • collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's 
  De collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's van het paritair comité 319.01 of van het sectoraal akkoord van de openbare besturen als het een openbaar bestuur betreft, zijn van toepassing op de tewerkstelling van personeel.
 • autonome entiteit 
  Als de organisatie ingebed is in een grotere organisatie, dan moet ze kunnen optreden als een autonome entiteit en afzonderlijk verantwoording afleggen aan het VAPH.
 • beleidsplan en zelfevaluatie beleidsplan  
  Om een kwaliteitsvolle inzet van het personeel te garanderen, moeten  vergunde zorgaanbieders een beleidsplan opmaken waarin  minimaal de doelstellingen uit het BVR zijn opgenomen. De directie van de zorgaanbieder bepaalt in overleg met de werknemersvertegenwoordiging indicatoren en streefdoelen om de doelstellingen van het beleidsplan te bereiken. De VZA moet jaarlijks een zelfevaluatie van het beleidsplan uitvoeren in samenspraak met gebruikers en werknemers.  

  Enkel nieuwe VZA’s moeten een beleidsplan indienen bij het VAPH. Als blijkt dat het beleidsplan niet voldoet, zal door het VAPH gevraagd worden een nieuw beleidsplan op te maken aan de hand van een door het VAPH opgelegd model (zie bijlage BVR Erkennen 26 juni 2016)

  Na een eerste positieve beoordeling van het beleidsplan moet elke vergunde zorgaanbieder jaarlijks vóór 30 juni aantonen dat het beleidsplan werd geëvalueerd via een participatief proces. Het formulier Zelfevaluatie van het beleidsplan kan daarvoor vrijblijvend gebruikt worden of als leidraad gehanteerd worden. Wanneer er indicaties zijn dat de zelfevaluatie of het participatief proces niet goed is verlopen, zal er een nieuw beleidsplan worden opgevraagd. Beleidsplannen én de zelfevaluaties worden verzonden naar erkenningen@vaph.be

  Meer informatie over het beleidsplan en de wijze waarop dat tot stand moet komen, vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap van 24 juni 2016.

Documenten en formulieren