Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Vergunning aanvragen

Aanvragen voor een vergunning moeten minstens 6 maanden voor de gewenste startdatum bij het VAPH worden ingediend. Dat doet u door een aanvraagdossier in te dienen.

Met dat dossier toont u aan dat uw organisatie voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden en geeft u aan, aan welke subsidie-eenheid de vergunning moet worden gekoppeld.  Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • een aanvraagformulier
 • een ondernemings- en financieel plan
 • de statuten van uw organisatie

Tijdens de aanvraagprocedure kan het VAPH vragen het ondernemings- en financieel plan bij te sturen in geval van onduidelijkheden of onrealistische verwachtingen. 
Het VAPH neemt binnen de zes maanden nadat het volledige aanvraagdossier is ingediend een beslissing over het al dan niet verlenen van een vergunning. Als het VAPH de vergunning weigert, dan zal het VAPH dit motiveren. Bent u niet akkoord met de beslissing, dan kunt u beroep aantekenen.

Als u overweegt om een aanvraag in te dienen, kunt u contact opnemen met de VAPH-regiocoördinator voor de provincie waar u een initiatief wilt nemen. Op die manier kunt u in een gesprek al een eerste antwoord krijgen op uw vragen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar afstemming@vaph.be met daarin de vermelding van uw contactgegevens en in welke provincie u een initiatief wilt nemen. De regiocoördinator zal dan met u contact opnemen en een overleg inplannen.

Vergunning van bepaalde duur

Een eerste vergunning wordt verleend voor bepaalde duur. De termijn van de vergunning is 5 jaar. Binnen de periode van 5 jaar dient men een effectieve werking van 3 jaar te kunnen aantonen alvorens een verlening van vergunning voor onbepaalde duur aan te kunnen vragen. Deze aanvraag moet uiterlijk na 4,5 jaar aangevraagd worden. 
Een vergunning van bepaalde duur kan verkregen worden als:

 • voldaan is aan de vergunningsnormen;
 • de aanvrager voldoende financieel leefbaar is (geen problemen betreffende rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit);
 • er geen beschermende maatregelen door de Vlaamse regering opgelegd zijn in kader van het gezondheidsbeleid en het welzijns- en gezinsbeleid. 

Toezicht op het naleven van de kwaliteits- en vergunningsvoorwaarden gebeurt door Zorginspectie. Een eerste controle wordt voorzien zodra de eerste budgethouder een overeenkomst heeft gesloten met de vergunde zorgaanbieder.

Vergunning van onbepaalde duur

U kunt een verlenging van uw vergunning aanvragen via erkenningen@vaph.be. De aanvraag kan ten vroegste ingediend worden na een effectieve werking van 3 jaar en moet ten laatste 6 maanden voor het verstrijken van de tijdelijke vergunning ingediend zijn. U moet daarvoor opnieuw een aanvraagformulier, een ondernemingsplan, een financieel plan en de statuten, gebaseerd op uw huidige werking, indienen. De formulieren zijn dezelfde als bij de oorspronkelijke aanvraag.

Een vergunning van onbepaalde duur kan verkregen worden als:

 • voldaan is aan de vergunningsnormen;
 • een effectieve werking van een aaneengesloten periode van drie jaar kan aangetoond worden.
  Dit betekent dat er op elk moment minstens één budgethouder zijn persoonsvolgend budget moet inzetten. Op het einde van die drie jaar moeten er drie budgethouders zijn.
 • geen openstaande inbreuken mogen zijn op de artikelen 45 tot en met 49 van het BVR Kwaliteit van 4 februari 2011, tenzij deze inbreuken ondertussen werden geremedieerd of dat de vergunde zorgaanbieder aan de hand van een plan van aanpak kan aantonen dat het nodige wordt gedaan om deze inbreuken weg te werken;
 • de organisatie voldoende financieel leefbaar is:
  • geen ernstige problemen met de rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit;
  • de minimumdoelen om financieel leefbaar te zijn vooropgesteld in de eerste aanvraag zijn behaald;
  • geen ernstige moeilijkheden met de doelmatige aanwending van de overheidsmiddelen die bestemd zijn voor de zorg en ondersteuning van budgethouders;
  • er zijn geen schulden geweest bij een administratieve overheid tijdens de vergunning van bepaalde duur.

Indien de voorwaarden voor vergunning van onbepaalde duur niet behaald worden, kan eenmalig een verlenging van vergunning van bepaalde duur (5 jaar) gegeven worden.

Documenten