Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Aan wie kan een vergunde zorgaanbieder ondersteuning bieden?

De budgethouders die u ondersteunt, maken gebruik van een persoonsvolgend budget om zorg bij u in te kopen. De vergunde zorgaanbieder en budgethouder sluiten een overeenkomst af waarin onder andere afspraken gemaakt worden over de ondersteuning die geboden zal worden en de kostprijs. De budgethouder kan zijn persoonsvolgend budget op twee mogelijke manier besteden bij een vergunde zorgaanbieder: cashbesteding en voucherbesteding. Een combinatie is ook mogelijk.

Bij cashbesteding wordt de kostprijs voor geboden ondersteuning in de overeenkomst vastgelegd in euro's. De overeenkomst wordt door de budgethouder geregistreerd via het e-loket mijnvaph.be. U factureert de zorggebonden kosten aan de budgethouder, die deze facturen aan u betaalt met de persoonsvolgende middelen die hij ontvangt van het VAPH (binnen de grenzen van zijn persoonsvolgend budget). Het VAPH betaalt u aanvullend de organisatiegebonden kosten.

Bij een besteding in voucher wordt de kostprijs in de overeenkomst vastgelegd in personeelspunten én euro’s. U registreert de overeenkomst in de GIR. Het VAPH reserveert de nodige middelen binnen het persoonsvolgend budget van de budgethouder. Indien u naast de voucher ook het nodige personeel registreert in de databank van het VAPH, ontvangt u van het VAPH zowel de zorggebonden als de organisatiegebonden middelen.

De minimumvereisten bij de opmaak van een overeenkomst zijn vastgelegd in het kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011. Meer informatie vindt u op de webpagina Individuele dienstverleningsovereenkomst