Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Aan wie kan een vergunde zorgaanbieder ondersteuning bieden?

De budgethouders die u ondersteunt, maken gebruik van een persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster om zorg bij u in te kopen. Voor een vergunde zorgaanbieder zijn er twee mogelijke systemen: cashbesteding en voucherbesteding.

Bij cashbesteding sluit u een overeenkomst af met de budgethouder. In die overeenkomst staan minimaal een aantal afspraken over de aard en de frequentie van de geboden ondersteuning. De kostprijs wordt vastgelegd in cash. De overeenkomst wordt door de budgethouder aan het VAPH bezorgd. U factureert de zorggebonden kosten aan de budgethouder, die deze facturen aan u betaalt met de persoonsvolgende middelen die hij ontvangt van het VAPH (binnen de grenzen van zijn persoonsvolgend budget). Het VAPH betaalt u aanvullend de organisatiegebonden kosten.

Ook bij een besteding in voucher sluit u een overeenkomst af met de budgethouder. In deze overeenkomst staan minimaal een aantal afspraken over de aard en de frequentie van de geboden ondersteuning. De kostprijs wordt vastgelegd in personeelspunten. U registreert de overeenkomst in de GIR. Het VAPH reserveert de nodige middelen binnen het persoonsvolgend budget van de budgethouder. Indien u naast de voucher ook het nodige personeel registreert in de databank van het VAPH, ontvangt u van het VAPH zowel de zorggebonden als de organisatiegebonden middelen.

De minimumvereisten bij de opmaak van een overeenkomst zijn vastgelegd in de bestedingsregels die u kunt terugvinden bij Bestedingsregels persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster. U vindt daarover ook nuttige info in de brochure Wegwijs in het persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster.

Het VAPH zal, in samenwerking met Zorginspectie (van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), nagaan of de overeenkomsten met alle gebruikers gesloten zijn. Daarnaast zal Zorginspectie ook toezien op de minimale bepalingen die in de overeenkomst opgenomen moeten zijn, de transparantie van de prijzen, de zorggarantie, de verstaanbaarheid van de overeenkomst, de financiële bijdrage en de woon- en leefkosten. 

Begeleid werken als dagondersteuning of als individuele ondersteuning

Begeleid werken kan door wijziging van de regelgeving de vorm aannemen van dagondersteuning en van individuele ondersteuning. Die bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017 (de datum van inwerkingtreding van de bepalingen over begeleid werken).