Rechten en plichten

Voor wie?

Wie is een gebruiker?

U bent een gebruiker als u een beroep doet op een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan, of opvang in crisis- en noodsituaties.

U oefent uw rechten zelf uit. Als u niet in staat bent om dat te doen, dan is er in de meeste gevallen een bewindvoerder aangesteld. Die oefent uw rechten alleen uit of samen met u, afhankelijk van wat de rechter heeft beslist. U wordt altijd zo veel mogelijk betrokken.

Als er geen bewindvoerder is aangesteld en u uw rechten niet alleen kunt uitoefenen, wordt er gezocht naar iemand die dat in uw plaats of samen met u kan doen.

In de volgende volgorde zijn dat:

  • uw echtgenoot of de partner met wie u samenwoont
  • uw ouders of een van uw ouders
  • een persoon die u kiest, of die uw ouders of uw voogd kiezen
  • uw meerderjarige kind
  • uw meerderjarige broer of zus

Als u minderjarig bent, dan zijn het meestal uw ouders die uw rechten uitoefenen. 

Voor welk zorgaanbod gelden de rechten en plichten?

De rechten en plichten gelden voor de volgende vormen van ondersteuning:

  • rechtstreeks toegankelijke hulp
  • zorg en ondersteuning door multifunctionele centra
  • zorg en ondersteuning door vergunde zorgaanbieders
  • begeleiding door diensten ondersteuningsplan
  • opvang in crisis- en noodsituaties

Publicaties