Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Besteding stap 1: uw assistentie kiezen

Met een persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. De persoonlijke assistenten kunnen helpen bij:

 • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
 • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan)
 • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
 • agogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van u of van uw kind (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning ...)

Voor bovenvermelde activiteiten kan zowel praktische, inhoudelijke als organisatorische hulp of ondersteuning gegeven worden:

 • Op school en op het werk kan enkel praktische hulp of ondersteuning bij handelingen van het dagelijks leven geboden worden (bijvoorbeeld boekentas uitladen).
 • In de privéomgeving kan agogische, orthopedagogische begeleiding geboden worden (dus specifiek inspelend op de beperkingen) of ondersteuning van de persoon met een handicap en/of zijn ouders.

Daarnaast kunt u het persoonlijke-assistentiebudget gebruiken om kortdurende ondersteuning te kopen:

 • kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum
 • kortdurende dagopvang in een multifunctioneel centrum
 • kortdurende dag- of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder
 • kortdurende dagondersteuning in een geregistreerd groenezorginitiatief
 • kortdurende dagondersteuning of kortdurend verblijf in een ouderinitiatief
 • kortdurende dag- of woonondersteuning bij een organisatie erkend of vergund binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • kortdurende dag- of woonondersteuning in een buitenlandse voorziening

Bovenvermelde ondersteuning kan gekocht worden tot een maximum van 155 dagen, al dan niet
aaneensluitend, per kalenderjaar.

 • kortdurende mobiele en/of ambulante begeleiding bij een vergunde zorgaanbieder (met inbegrip van multifunctioneel centrum)

Deze 1-op-1-ondersteuning kan gekocht worden tot een maximum van 104 begeleidingen (ambulant, mobiel en/of groep) per kalenderjaar.

Het persoonlijke-assistentiebudget dient niet voor: 

 • activiteiten aan de woning zoals schilderen, behangen, renovatiewerken aan de woning, verhuizen, tuinaanleg
 • de aankoop van hulpmiddelen inclusief inhuren van door het VAPH goedgekeurde uren doventolk
  Niet-subsidieerbare tolkuren Vlaamse gebarentaal kunnen wel met het persoonlijke-assistentiebudget vergoed worden.
 • medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën die onder de bevoegdheid van het RIZIV vallen, ongeacht het feit of ze terugbetaald worden of niet
 • privé-budgetbegeleiding (bijvoorbeeld OCMW-begeleiding)
  Opgelet: budgetbegeleiding bij het persoonlijke-assistentiebudget via intensieve bijstand door een bijstandsorganisatie is wel mogelijk.
 • het eigenlijke onderwijs (bijvoorbeeld lesgeven) en de eigenlijke tewerkstelling
  De persoonlijke assistent mag het werk niet doen in de plaats van de budgethouder.
 • psychologische begeleiding

Een bijstandsorganisatie kan u helpen bij uw zoektocht naar de meest geschikte persoonlijke assistent.