Bijstandsorganisaties
Voor VAPH-professionelen

Vergunningsvoorwaarden

Het VAPH kan aan organisaties een vergunning als bijstandsorganisatie toekennen als ze voldoen aan al de volgende voorwaarden:

  • De organisatie is een privaatrechtelijke vereniging of vennootschap met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.
  • De organisatie heeft statutaire doelstellingen om de bijstand aan budgethouders conform het decreet van 25 april 2014 te laten verlopen.
  • De organisatie bouwt een werking uit om uitvoering te geven aan de doelstellingen, vermeld in het decreet van 25 april 2014.
  • Minstens twee derde van de leden van de raad van bestuur zijn budgethouders of wettelijk vertegenwoordigers van budgethouders.
  • De organisatie kan, uiterlijk na een opstartperiode van een jaar, de nodige ervaring en expertise voorleggen op het vlak van advisering, het geven van informatie, advies en bijstand aan personen met een handicap met betrekking tot zorg en ondersteuning.
  • De organisatie toont aan dat ze openstaat voor een ruime, diverse doelgroep van personen met een handicap.
  • De organisatie hangt niet af van organisaties die instaan voor de indicatiestelling of van organisaties die niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aanbieden.
  • De organisatie voldoet aan de door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, vastgestelde kwaliteitseisen.
  • De werking van de organisatie bestrijkt het volledige grondgebied van het Nederlands taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.
  • De organisatie beschikt over een kwaliteitshandboek en een klachtenprocedure. De organisatie voert In samenwerking met medewerkers en budgethouders een zelfevaluatie uit.

Vergunning

Er worden maximaal vijf bijstandsorganisaties vergund. De vergunning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

De bijstandsorganisaties hebben minstens vijfhonderd aangesloten leden. De bijstandsorganisaties voldoen aan die verplichting binnen een periode van vijf jaar na de datum waarop de vergunning verleend is.

Kennis en kwaliteit

De bijstandsorganisaties hebben een goede kennis van alle actoren die betrokken zijn bij de organisatie en het aanbieden van zorg en ondersteuning, zowel handicapspecifiek als regulier. De bijstandsorganisaties stellen de behoeften, wensen en de situatie van de budgethouders centraal bij het vervullen van hun opdrachten en taken en vertrekken daarbij vanuit de basisprincipes van zelfsturing, emancipatie en het krachtiger maken van de budgethouders. De bijstandsorganisaties hebben er, in samenwerking met het VAPH, oog voor of de toegekende budgetten ook werkelijk ten goede komen van de bestaanskwaliteit van de budgethouders en hun gezin.

De bijstandsorganisaties richten zich tot alle budgethouders, ongeacht de aard van hun handicap en ongeacht of de budgethouders hun budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning inzetten als cashbudget of als voucher.

Lidgeld en bijdragen

De bijstandsorganisaties zijn transparant over het lidgeld en de bijdragen die ze aanrekenen, en ze communiceren daarover op een eenduidige en voor iedereen toegankelijke en begrijpbare manier. De kostprijs van het lidgeld en de bijdragen wordt uitgedrukt in euro's en in personeelspunten als vermeld in artikel 10 van het decreet van 25 april 2014.

De budgethouders betalen het lidgeld rechtstreeks aan de bijstandsorganisatie. Als de budgethouder het lidgeld of de bijdragen met een voucher betaalt, sluit de budgethouder een rechtstreekse overeenkomst met de bijstandsorganisatie, die de overeenkomst bezorgt aan het VAPH.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan minimum- en maximumbedragen vaststellen die de bijstandsorganisaties mogen aanrekenen aan de budgethouders, en stelt het lidgeld dat de bijstandsorganisaties aanrekenen vast.

Rapportering

De bijstandsorganisaties registreren hun leden bij het VAPH. Ze rapporteren jaarlijks voor 1 maart aan het VAPH over hun werking in het voorbije jaar en de in het voorbije jaar verleende dienstverlening.

Het VAPH kan een samenwerkingsovereenkomst met de bijstandsorganisaties sluiten om de informatie-uitwisseling tussen de bijstandsorganisaties en het agentschap efficiƫnt te laten verlopen.

Documenten