Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Aan wie kan een dienst ondersteuningsplan ondersteuning bieden?

Iedere persoon die al erkend is door het VAPH als persoon met een handicap of bij wie een vermoeden van handicap bestaat, kan een beroep doen op een dienst ondersteuningsplan (DOP). Voorwaarde is wel dat hij op dat ogenblik (nog) geen ondersteuning krijgt van een door het VAPH erkende en gesubsidieerde zorgaanbieder. 

Op die voorwaarde zijn er enkele uitzonderingen:

Ondersteuningsvragers die nog niet ingeschreven zijn bij het VAPH, kunnen dus een beroep doen op een DOP. Zij moeten dan een attest van een arts of een multidisciplinair team (MDT) kunnen voorleggen omtrent (het vermoeden van) hun handicap.

Een vraag naar begeleiding voor de opmaak van een ondersteuningsplan kan hernieuwd worden door alle personen die op dat ogenblik nog geen ondersteuning krijgen van voorzieningen of diensten die erkend en gesubsidieerd zijn door het VAPH. Een vraag kan alleen hernieuwd worden als aan een of meer van de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Uit een geneeskundig attest blijkt dat de handicap dermate geĆ«volueerd is dat de ondersteuning uit het voorgaande ondersteuningsplan niet meer volstaat.
  • Wijzigingen in het sociale netwerk of in de situatie van de gebruiker hebben als gevolg dat de ondersteuning uit het voorgaande ondersteuningsplan niet meer volstaat.
  • Wijzigingen van reglementaire aard hebben een wijziging van de inzet van reguliere diensten tot gevolg waardoor de ondersteuning uit het voorgaande ondersteuningsplan niet meer volstaat.
  • De vraag wordt gesteld op scharniermomenten in de levensloop zoals bij de overgang naar hoger onderwijsvormen of bij de overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg.

Een verzoek om begeleiding bij de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering kan hernieuwd worden telkens als er een nieuw ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering moet worden opgemaakt.