Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Wat is een dienst ondersteuningsplan (DOP)?

Aanbod

Een dienst ondersteuningsplan (DOP) brengt in kaart welke ondersteuning binnen het sociaal netwerk van de persoon met een handicap aanwezig is. Beschikt die niet over een netwerk, dan staat de DOP hem bij om zo’n netwerk rond zich op te bouwen. De DOP gaat samen met de persoon met een handicap na hoe het netwerk, indien nodig, kan worden versterkt en welke ondersteuning het netwerk kan en wil opnemen. Daarbij wordt nagegaan in welke mate de gewenste ondersteuning haalbaar is voor alle betrokkenen.

Als de ondersteuning door het sociaal netwerk ontoereikend is, bekijkt de DOP welke ondersteuning lokale diensten of welzijnsdiensten kunnen aanbieden. De persoon met een handicap wordt daarbij gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten die voor iedere burger beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn onder andere de gezins- en thuiszorgdiensten, de lokale dienstencentra, de centra algemeen welzijnswerk, de sociale huizen, de opvoedingswinkels …

De DOP’s hebben ook de taak om samenwerkingsverbanden met die diensten uit te bouwen en hen te stimuleren om zich ook duidelijk tot personen met een handicap te richten. Dat moet toelaten om de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap en zijn sociaal netwerk maximale kansen te geven.

Ten slotte bekijkt de DOP met de persoon met een handicap en zijn netwerk of het nodig is om handicapspecifieke ondersteuning van een VAPH-zorgaanbieder in te schakelen.

De DOP heeft als doel een ondersteuningsplan samen met de persoon met een handicap op te maken.

Werking

De begeleiding van een zorgvrager door een dienst ondersteuningsplan (DOP) kan maximaal twaalf maanden duren. Het aantal begeleidingen kan per zorgvrager variëren, maar het gemiddelde aantal begeleidingen per persoon met een handicap mag per DOP niet hoger liggen dan twaalf. In vijf procent van de begeleidingen mag de maximale duur van de begeleiding om een ondersteuningsplan voor de zorgvrager op te stellen achttien maanden bedragen.

Een begeleiding duurt ongeveer minimaal één uur. Duurt de begeleiding langer dan twee uren dan mogen twee begeleidingen aangerekend worden.

De begeleiding door een DOP is gratis voor de persoon met een handicap.

Per gepresteerde begeleiding ontvangt de DOP een werkingstoelage van 25,00 euro.

In iedere Vlaamse provincie is er een dienst ondersteuningsplan (DOP) actief. De inwoners van Vlaams-Brabant en Brussel kunnen terecht bij DOP Vlaams-Brabant – Brussel.

Documenten