Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft recht op volledige, nauwkeurige en tijdige informatie over alle aangelegenheden in verband met zijn zorg en ondersteuning die hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. Het gaat om rechten over:

  • individuele inspraak (o.a. voorafgaand overleg rond wijzigingen in individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) of handelingsplan)
  • het eigen dossier (o.a. een dossier dat door de voorziening zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard; recht op inzage)
  • collectieve inspraak 
  • de klachtenprocedure

Collectief overlegorgaan (gebruikersraad)

Zorgaanbieders die woonondersteuning aanbieden, moeten een collectief overlegorgaan oprichten. Het collectief overlegorgaan bestaat uit gebruikers of hun vertegenwoordigers en telt minstens drie leden. De gebruikers of hun vertegenwoordigers kiezen de leden voor een termijn van vier jaar.

De zorgaanbieder moet verplicht afstemmen met het collectief overlegorgaan over:

  • wijzigingen aan de collectieve rechten en plichten
  • belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
  • wijzigingen in het concept van de voorziening
  • wijzigingen van de woon- en leefkosten

Collectieve inspraak

De zorgaanbieders die geen collectief overlegorgaan hoeven op te richten, organiseren collectieve inspraak voor de gebruikers of hun vertegenwoordigers. 

Diensten ondersteuningsplan hoeven geen collectieve inspraak te organiseren.