Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Overeenkomst met de gebruiker

De zorgaanbieder sluit voor het overgaan tot de ondersteuning een schriftelijke overeenkomst met de gebruiker (of zijn wettelijke vertegenwoordiger). Die schriftelijke overeenkomst omvat ook de collectieve rechten en plichten.

Collectieve rechten en plichten

De zorgaanbieder stelt de collectieve rechten en plichten op en overhandigt ze aan de gebruiker. Het zijn afspraken bij de zorgaanbieder die op alle gebruikers van toepassing zijn. 

De collectieve rechten en plichten omvatten onder andere de volgende gegevens zoals opgenomen in bijlage 2 van het Kwaliteitsbesluit:

  • de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie
  • de wederzijdse rechten en verplichtingen van de gebruiker en het DOP
  • de manier waarop klachten kunnen ingediend worden en hoe ze behandeld worden
  • een algemeen afsprakenkader rond afwezigheden