Rechten en plichten

Recht op een schriftelijke overeenkomst met de zorgaanbieder

Voor de start van de ondersteuning moeten u en de zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst sluiten. Dat is de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO).

Als u dringend opvang nodig hebt, wordt de overeenkomst gesloten binnen vijf dagen na de start van die opvang.

In de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder u zal bieden. U bepaalt samen ook de duur, de frequentie en de vergoeding van de ondersteuning.

Multifunctionele centra voor minderjarigen bieden ondersteuning op het vlak van begeleiding, dagopvang of verblijf.

Meerderjarigen kunnen met hun persoonsvolgend budget de volgende ondersteuning betalen:

Uw ondersteuningsplan, opgemaakt in het kader van uw aanvraag voor VAPH-ondersteuning, kan als basis dienen voor uw overeenkomst.

De ondersteuning wordt aangeboden vanuit algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en rechten die zijn opgenomen in de Belgische grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

U kunt tijdelijk en beperkt meer ondersteuning krijgen dan in de overeenkomst is afgesproken. De zorgaanbieder informeert u over die mogelijkheid.

In heel uitzonderlijke gevallen, als er geen andere mogelijkheden zijn, kan uw zorgaanbieder uw geld en goederen beheren: uw inkomen, uw spaargeld en/of uw bezittingen. In de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt er dan een rubriek over het beheer van het geld of de goederen opgenomen. U moet de zorgaanbieder daarvoor een volmacht geven. Uw zorgaanbieder mag uw persoonsvolgend budget niet beheren.

Als u dat wilt, kunt u een persoon kiezen die u bijstaat bij de bespreking en het opmaken van de individuele dienstverleningsovereenkomst en het handelingsplan. Dat mag iemand uit uw omgeving zijn, of bijvoorbeeld iemand van een bijstandsorganisatie of van een gebruikersorganisatie. Die persoon mag geen personeelslid van de zorgaanbieder zijn.

Het handelingsplan en de collectieve rechten en plichten maken deel uit van de individuele dienstverleningsovereenkomst.

  • Het handelingsplan omschrijft op welke manier de ondersteuning zal gebeuren. De zorgaanbieder stelt het samen met u op, bespreekt het regelmatig met u en past het aan als dat nodig is.      
    De diensten ondersteuningsplan en de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hoeven geen handelingsplan op te stellen.
  • Het document met de collectieve rechten en plichten omschrijft uw rechten en plichten en die van de zorgaanbieder. Het document is voor alle gebruikers van de zorgaanbieder hetzelfde. 

Publicaties