Rechten en plichten

Recht op een schriftelijke overeenkomst met de zorgaanbieder

Voor de start van de ondersteuning moeten u en de zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst sluiten.

Die bestaat uit:

Als u dringend opvang nodig hebt, wordt de overeenkomst gesloten binnen vijf dagen na de start van die opvang.

Individuele dienstverleningsovereenkomst, inclusief handelingsplan

De zorgaanbieder stelt samen met u de individuele dienstverleningsovereenkomst op. Daarin wordt afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder u zal bieden. U bepaalt samen ook de duur, de frequentie en de vergoeding van de ondersteuning.

Multifunctionele centra voor minderjarigen bieden ondersteuning op het vlak van begeleiding, dagopvang of verblijf.

Meerderjarigen kunnen met hun persoonsvolgend budget de volgende ondersteuning betalen:

Uw ondersteuningsplan, opgemaakt in het kader van uw aanvraag voor VAPH-ondersteuning, kan als basis dienen voor uw overeenkomst.

De ondersteuning wordt aangeboden vanuit algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en rechten die zijn opgenomen in de Belgische grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

U kunt tijdelijk en beperkt meer ondersteuning krijgen dan in de overeenkomst is afgesproken. De zorgaanbieder informeert u over die mogelijkheid.

Het handelingsplan omschrijft op welke manier de ondersteuning zal gebeuren. De zorgaanbieder stelt het samen met u op, bespreekt het regelmatig met u en past het aan als dat nodig is. In de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt er afgesproken wanneer en hoe die besprekingen plaatsvinden. Als u dat nodig vindt, mag u altijd een extra bespreking vragen.

De diensten ondersteuningsplan en de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hoeven geen handelingsplan op te stellen.

Als u dat wilt, kunt u een persoon kiezen die u bijstaat bij de bespreking en het opmaken van de individuele dienstverleningsovereenkomst en het handelingsplan. Dat mag iemand uit uw omgeving zijn, of bijvoorbeeld iemand van een bijstandsorganisatie of van een gebruikersorganisatie. Die persoon mag geen personeelslid van de zorgaanbieder zijn.

In heel uitzonderlijke gevallen, als er geen andere mogelijkheden zijn, kan uw zorgaanbieder uw geld en goederen beheren: uw inkomen, uw spaargeld en/of uw bezittingen. In de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt er dan een rubriek over het beheer van het geld of de goederen opgenomen. U moet de zorgaanbieder daarvoor een volmacht geven. Uw zorgaanbieder mag uw persoonsvolgend budget niet beheren.

Collectieve rechten en plichten

Het document met de collectieve rechten en plichten omschrijft uw rechten en plichten en die van de zorgaanbieder. Het document is voor alle gebruikers van de zorgaanbieder hetzelfde. De rechten en plichten eerbiedigen uw ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, uw vrijheid en privacy, uw veiligheid en uw gezondheid zolang de werking van de zorgaanbieder en de integriteit van de andere gebruikers niet in het gedrang komen. Als de zorgaanbieder de tekst wijzigt, brengt hij u daarvan op de hoogte. U kunt dan altijd vragen om de tekst te bekijken.

In het document met de collectieve rechten en plichten moeten onder meer de antwoorden op deze vragen geformuleerd staan:

 • Wie beheert de zorgaanbieder?
 • Sinds wanneer is de zorgaanbieder erkend of vergund?
 • Welke ondersteuning biedt de zorgaanbieder en in welke regio?
 • Hoe verloopt een eventueel ontslag of heroriëntatie?
 • Hoe is het collectieve overlegorgaan (de gebruikersraad) samengesteld (met vermelding van de namen van de leden en hun contactgegevens)?
 • Wat is het huishoudelijk reglement van het collectieve overlegorgaan?
 • Hoe kunt u klachten indienen en hoe worden die behandeld?
 • Wat zijn de contactgegevens van de klachtencommissie?
 • Wie is de onafhankelijke derde voor bemiddeling bij eenzijdig ontslag (met vermelding van de contactgegevens)?
 • Wat zijn de wederzijdse financiële verplichtingen?
 • Voor welke risico's verzekert de zorgaanbieder u?
 • Wat zijn de wederzijdse rechten en plichten?
 • Wat zijn de tarieven voor de woon- en leefkosten?

Publicaties

februari 2022

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.