Rechten en plichten

Recht om klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de directie van uw zorgaanbieder. Als het antwoord van de directie u geen voldoening geeft, kunt u uw klacht richten tot de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Bent u niet tevreden over het antwoord van de klachtencommissie, dan kunt u zich wenden tot het VAPH. Het VAPH onderzoekt of er maatregelen moeten komen.  

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • U stuurt een brief of een e-mail naar de directie van uw zorgaanbieder. Die noteert uw klacht en bezorgt u binnen dertig dagen een schriftelijk antwoord.
  • Bent u niet tevreden met dat antwoord, dan kunt u een brief of een e-mail sturen naar de interne klachtencommissie van de zorgaanbieder. Die commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de zorgaanbieder (deze mag niet dezelfde persoon zijn als de directie van de zorgaanbieder) en een vertegenwoordiger van de gebruikers. De klachtencommissie probeert een akkoord te bereiken tussen u en de zorgaanbieder. U wordt daarbij gehoord en u kunt zich laten bijstaan. De commissie brengt u en de zorgaanbieder binnen dertig dagen op de hoogte van haar oordeel over uw klacht.
  • Als de klacht gegrond wordt bevonden, heeft de zorgaanbieder daarna nog eens dertig dagen de tijd om u schriftelijk te melden op welke manier hij gevolg zal geven aan uw klacht.
  • Als de afhandeling via de interne klachtencommissie voor u niet voldoet, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de klachtendienst van het VAPH. Die zal nagaan of de zorgaanbieder de reglementering heeft nageleefd. Als dat niet het geval is, legt het VAPH de zorgaanbieder maatregelen op.

De procedure wordt ook beschreven in het document met de collectieve rechten en plichten. Als u en andere gebruikers dezelfde klacht over de zorgaanbieder hebben, en als u die niet persoonlijk bij de zorgaanbieder wilt indienen, dan kan het collectieve overlegorgaan die klacht indienen bij de klachtendienst van het VAPH. 

Publicaties