Rechten en plichten

Recht op ondersteuning

Geen discriminatie

De zorgaanbieder mag niet weigeren om een overeenkomst met u te sluiten wegens uw etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Proefperiode

Bij de start van de ondersteuning hebt u recht op een proefperiode van maximaal zes maanden. Dat geeft u de tijd om te ondervinden of de zorgaanbieder u inderdaad de gewenste ondersteuning kan bieden. Als u een overeenkomst sluit met een zorgaanbieder, moet er altijd in overleg een opzegtermijn voor de proefperiode vastgelegd worden in die overeenkomst.

Alleen in deze gevallen kan de zorgaanbieder de ondersteuning tijdens de proefperiode stopzetten:

  • Er is sprake van overmacht, bijvoorbeeld na een brand.
  • U beantwoordt niet meer aan de bijzondere voorwaarden uit de collectieve rechten en plichten (zie verderop). Een voorbeeld: u wordt na verloop van tijd getroffen door een bijkomende handicap, bijvoorbeeld visuele beperkingen, waardoor u niet meer tot de doelgroep van de zorgaanbieder behoort.
  • De zorgaanbieder kan niet beantwoorden aan uw noden en zorgvragen. Een voorbeeld: uw gezondheidstoestand verandert zodanig dat de zorgaanbieder niet meer voor opvang kan zorgen.
  • U of uw vertegenwoordiger komt de verplichtingen van de individuele dienstverleningsovereenkomst(zie verderop) of de collectieve rechten en plichten (zie verderop) niet na. Een voorbeeld: u betaalt de financiële bijdrage of de woon- en leefkosten niet.

Als de zorgaanbieder de afgesproken opzegtermijn niet respecteert, kunt u een verbrekingsvergoeding vragen. Die vergoeding mag niet meer bedragen dan de kosten voor één maand zorg en ondersteuning. Als de opzegtermijn korter is dan één maand, dan komt het bedrag van de verbrekingsvergoeding overeen met de kosten voor de zorg en ondersteuning gedurende de opzegtermijn.

Publicaties