Gebruikersverenigingen met informatieloket
Voor VAPH-professionelen

Vergunningsvoorwaarden

De vergunningsvoorwaarden en de opdrachten en taken waarvoor de subsidie moet worden gebruikt, zijn opgenomen in het besluit.

1. Gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap

Het VAPH kan een vergunning om een informatieloket voor personen met een handicap te organiseren verlenen aan een gebruikersvereniging als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • opgericht zijn als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen;
 • een werking hebben die het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bestrijkt;
 • als statutaire doelstellingen het informeren of bijstand verlenen van personen met (een vermoeden van) een handicap hebben;
 • aantonen dat men minimaal 10.000 leden heeft. Een ledenlijst houdt de organisatie ter beschikking voor het VAPH en Zorginspectie;
 • een kwaliteitskader hanteren voor de uitvoering van de opdrachten vermeld in het besluit.

Het VAPH kan een vergunning om een informatieloket voor personen met een handicap te organiseren verlenen aan een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen met minder dan 10.000 leden. Dat samenwerkingsverband moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ofwel:
  • als gebruikersverenigingen samen een overkoepelende organisatie oprichten als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen om de vergunning aan te vragen;
  • als gebruikersverenigingen samen in een samenwerkingsovereenkomst een gebruikersvereniging aanwijzen die opgericht is als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen en die in naam van alle gebruikersverenigingen de vergunning aanvraagt;  
 • zich als samenwerkingsverband richten tot een zo breed mogelijke doelgroep van personen met beperkingen;
 • openstaan als samenwerkingsverband voor alle gebruikersverenigingen die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, paragraaf 1 van het besluit, met uitzondering van 4°, en geen exclusiecriteria hanteren.

Als een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld, moet die bepalingen bevatten over de wijze waarop:

 • de subsidies vermeld in het besluit ingezet of verdeeld zullen worden;
 • de verschillende leden van het samenwerkingsverband hoofdelijk gehouden zijn de opdrachten en de taken vermeld in het besluit na te komen;
 • gebruikersverenigingen kunnen toetreden tot het samenwerkingsverband of het samenwerkingsverband kunnen verlaten.

Er wordt aan maximaal drie gebruikersverenigingen (of een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen) een vergunning verleend voor een periode van drie jaar.

De drie vergunde gebruikersverenigingen informeren en verwijzen personen met een handicap ook door naar de bijstandsorganisaties om houders van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering als de gestelde vragen behoren tot de opdrachten van de bijstandsorganisaties.

2. Gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen

Het VAPH kan aan gebruikersverenigingen een vergunning verlenen voor het organiseren van een informatieloket voor collectieve overlegorganen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • opgericht zijn als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen;
 • een werking hebben die het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bestrijkt;
 • als statutaire doelstellingen het ondersteunen en informeren van personen die deel uitmaken van de collectieve overlegorganen hebben;
 • een kwaliteitskader hanteren voor de uitvoering van de opdrachten vermeld in het besluit.

Er wordt aan maximaal twee gebruikersverenigingen een vergunning verleend voor een periode van drie jaar.

De twee vergunde gebruikersverenigingen informeren en verwijzen personen met een handicap ook door naar de bijstandsorganisaties om houders van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering als de gestelde vragen behoren tot de opdrachten van de bijstandsorganisaties.