Organisaties voor vrijetijdszorg [VTZ]
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

Het VAPH kent jaarlijks aan erkende organisaties voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap een basissubsidie toe om aangepaste vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap te organiseren.

Om als erkende organisatie voor vrijetijdszorg de basissubsidie te ontvangen, moet de organisatie jaarlijks minstens 400 prestaties behalen.

De volgende activiteiten met betrekking tot vrijetijdszorg voor personen met een handicap komen in aanmerking voor het behalen van het minimum van 400 prestaties op jaarbasis:

 1. Uitbouw van een eigen uniek vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap voor wie het beschikbare vrijetijdsaanbod binnen de reguliere vrijetijdssector niet bereikbaar of toegankelijk is:
  • Een  persoon met een handicap die eenmaal deelneemt aan een eigen uniek vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap voor wie het beschikbare vrijetijdsaanbod binnen de reguliere vrijetijdssector niet bereikbaar of toegankelijk is, komt in aanmerking voor 1 prestatie.
  • Als eenzelfde persoon met een handicap meermaals aan een gelijkaardige activiteit deelneemt, wordt die persoon met een handicap in aanmerking genomen voor 2 prestaties. Dat blijft beperkt tot 2 prestaties, ook als dezelfde persoon bijvoorbeeld 10 maal zou deelnemen.
 2. Vrijetijdstrajectbemiddeling op maat voor personen met een handicap:
  • Als een persoon met een handicap procesmatig begeleid wordt via een vrijetijdstrajectbemiddeling op maat, wordt die persoon met een handicap alleen in aanmerking genomen voor 5 prestaties als aangetoond werd dat voor die persoon de vier fasen werden doorlopen. De fasen zijn:
   • een aanmeldingsfase waarin de persoon zijn vrijetijdsvraag kenbaar maakt;
   • een vraagverduidelijkingsfase waarin de vraag onderzocht en geanalyseerd wordt;
   • een zoekfase waarin het geschikte en beschikbare vrijetijdsaanbod wordt opgesomd, teruggekoppeld en overlopen;
   • een bemiddelingsfase met als opzet de persoon te begeleiden naar vrijetijdsinitiatieven in het kader van een toeleiding. handicap;
  • Minimaal 30 personen per jaar.
 3. Sensibilisering
  • Het geven van vorming aan de reguliere vrijetijdssector komt in aanmerking voor 5 prestaties.
  • Maximaal 10 vormingen per jaar.

De erkende organisatie voor vrijetijdszorg ontvangt van het VAPH een maandelijks voorschot van 8% van het basissubsidiebedrag. Het jaar nadien volgt een afrekening op basis van het aangeleverde inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Het inhoudelijke en financiële jaarverslag moet worden ingediend uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het werkingsjaar. Het VAPH bepaalt de inhoud en vorm van het verslag.

De erkende organisaties voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap ontvangen naast de basissubsidie van het VAPH ook jaarlijks een bijkomende subsidie conform het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit- en non-profitsector in de lokale besturen.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de betalingen van voorschotten en afrekeningen van de betrokken organisaties aanpassen.