Handicap versus invaliditeit

Om van ‘handicap’ te spreken, werkt het VAPH noch met percentages van handicap, noch met invaliditeitsschalen(opent nieuw venster).

Hoewel die informatie een belangrijke indicatie van handicap kan geven, krijgt het begrip ‘handicap’ bij het VAPH in wezen een andere invulling dan ‘arbeidsongeschiktheid’, ‘verlies van verdienvermogen’ of ‘invaliditeit’. Het VAPH kan wel een attest van handicaperkenning afleveren. Dat attest kunt u downloaden via het e-loket mijnvaph.be.