Definitie handicap

Het VAPH omschrijft een handicap als:

elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

De VAPH-definitie vertoont een duidelijke relatie met internationale definities, ook met de definitie in de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Voor de definitie (ernst en langdurigheid) en voor de classificatie van psychische stoornissen (o.m. gedrags- en emotionele stoornissen) baseert het VAPH zich ook op de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Voor de bepaling van een verstandelijke handicap oriënteert het VAPH zich op de definitie van de AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) .

De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster en, bij vraag tot heroverweging, de heroverwegingscommissie (HOC)(opent dialoogvenster) beslist of iemand aan de voorwaarden voldoet.

Verwante pagina's

Decreet van 7 mei 2004