Documenten en formulieren

Resultaten

12/5/2020

Vanaf 18 mei kunnen de multifunctionele centra (MFC) naast hun ambulante en mobiele begeleidingen, ook de collectieve zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap geleidelijk aan opnieuw verruimen. De timing en modaliteiten van de doorstart van dagopvang en verblijf voor kinderen en jongeren met een handicap binnen de MFC's zijn afgestemd op de versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 binnen het onderwijs. Het VAPH biedt de MFC's een kader aan voor de doorstart en vraagt de organisaties om binnen dat kader een geleidelijke en veilige versoepeling van dagopvang en verblijf voor minderjarigen met een handicap voor te bereiden.

08/5/2020

Vanaf 18 mei 2020 wordt een gedeeltelijke en voorwaardelijke doorstart mogelijk voor de VAPH-organisaties die ambulante/mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning aanbieden. Een algemeen kader voor deze doorstart wordt aangereikt waarbij omschreven wordt welke essentiële randvoorwaarden vervuld moeten zijn om de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap op een veilige manier opnieuw te verruimen.

08/5/2020

In bijlage bij deze brief kan u communicatie terugvinden vanuit agentschap Opgroeien, die op hun vraag ook wordt verspreid aan de MFC's. Ook het VAPH wil hiermee aan de slag.

04/5/2020

Om alle vragen vanuit voorzieningen met betrekking tot testing intersectoraal te kunnen capteren, werd een 0800-nummer geïnstalleerd. Op dit nummer kunnen de voorzieningen vanaf nu voor die specifieke vragen terecht.

29/4/2020

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week en van de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in de  residentiële settings van de door het VAPH vergunde zorgaanbieders en in de multifunctionele centra in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd worden. Deze infonota verstrekt daaromtrent de nodige richtlijnen.

29/4/2020

In deze crisisperiode is het van belang dat personeel zo soepel mogelijk wordt ingezet, ook tussen de sectoren. Deze infonota roept op om deze personeelsuitwisseling ook daadwerkelijk te realiseren, en geeft nadere toelichting bij de modaliteiten.

27/4/2020

De Vlaamse Task Force Covid-19 heeft verder uitgetekend op welke wijze voorzieningen die geconfronteerd worden met een uitbraak zullen ondersteund worden. Om een beter beeld te krijgen van de situatie en gerichter ondersteuning te kunnen bieden, zullen personeelsleden van zorginspectie en het agentschap Zorg & Gezondheid ook voorzieningen voor personen met een handicap contacteren en op plaatsbezoek komen.

27/4/2020

Opdat kinderen en jongeren die in residentiële MFC’s verblijven, geen leerachterstand zouden oplopen ingevolge de genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis, moeten de voorzieningen beschikken over de nodige digitale uitrusting. De Vlaamse Regering voorziet in een facultatieve subsidiëring van de MFC's voor de aankoop van of de investering in ICT-materialen, zodat de kinderen en jongeren die er verblijven, onderwijs op afstand kunnen volgen.

23/4/2020

De richtlijnen voor corona/COVID-19 worden op een aantal punten geüpdatet. In het bijzonder wordt bijkomende informatie gegeven rond het testen op COVID-19 binnen VAPH-voorzieningen.

21/4/2020

De maatregelen die getroffen worden in het kader van COVID-19 hebben een belangrijke impact op de reguliere werking en dienstverlening van alle actoren in de sector van personen met een handicap en op de zorg en ondersteuning die de betrokken personen met een handicap kunnen krijgen. Deze impact uit zich op diverse vlakken: in regelgeving opgelegde vereisten die niet (tijdig) kunnen nagekomen worden, wijzigingen in de personele inzet, extra en onvoorziene kosten zowel voor individuele personen met een handicap als voor de vergunde zorgaanbieders ... . Om de impact te beperken en zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden, neemt de Vlaamse regering enkele tijdelijke compenserende maatregelen.