Documenten en formulieren

Resultaten

27/1/2022

Infonota INF/21/116 gaf een toelichting over de compenserende maatregelen voor de multifunctionele centra die instaan voor bijkomende noodopvang van kleuters of lagere schoolkinderen. Het VAPH werkte intussen de registratie van die noodopvang in de GIR uit. Registreren zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 28 januari 2022. Deze infonota verstrekt informatie over die registratiemogelijkheid.

18/1/2022

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022. Alsook worden de bedragen die niet geïndexeerd worden meegegeven.

02/12/2021

België wordt de laatste maanden opnieuw geconfronteerd met een verhoogde instroom van vluchtelingen. Een van de meest kwetsbare groepen binnen de vluchtelingenpopulatie zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De gezamenlijke brief van het agentschap Opgroeien en het VAPH vindt u onder 'bijlages' en als verwant document hieronder.

18/11/2021

Zowel de werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers als het VAPH zijn er van overtuigd dat het beleidsplan een werkinstrument is dat minstens jaarlijks wordt geëvalueerd en besproken. De wijze waarop het toezicht daarop verloopt, wijzigden we met ingang van dit jaar.

28/10/2021

In infonota INF/21/97 lichten we achtereenvolgens toe wat er kan betaald worden met het persoonlijke-assistentiebudget (PAB), waarmee het PAB gecombineerd kan worden en waarmee het PAB niet gecombineerd kan worden. We benadrukken daarbij specifiek de rol van het multifunctioneel centrum (MFC).

21/10/2021

Vaak willen budgethouders (ouders en bewindvoerders) ook zelf (persoonlijk) begeleider zijn van hun zoon, dochter of familielid en willen zij dus de rol van budgethouder en assistent combineren. Het is echter zo dat niet alle overeenkomsten die in het kader van het persoonlijke budget kunnen gesloten worden, de combinatie van beide rollen toelaten.

De combinatie van beide rollen is wel mogelijk in het kader van een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder over individuele ondersteuning. Als VAPH willen we u erop wijzen dat de arbeidsovereenkomst die in die context wordt gesloten met een ouder/bewindvoerder, moet voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen die gelden voor  een arbeidsovereenkomst.

19/10/2021

In deze infonota lichten we de wijzigingen aan de refertelijst toe die van kracht worden voor aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen vanaf 1/11/2021. We hebben het ook over de aangepaste structuur van de refertelijst op de website en de weergave van de historiek van benamingen voor de hulpmiddelen in de refertelijst.

14/10/2021

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens wil het VAPH nog eens uitdrukkelijk wijzen op de reglementaire verantwoordelijkheden van de organisaties die ten aanzien van het VAPH gebruik maken van het rijksregisternummer.  Hierbij worden twee modellen van verbintenissen opgelegd. De infonota geeft een verduidelijking van het gebruik en de ondertekening van de verbintenis.

28/9/2021

Vanaf september 2021 worden de bedragen Zakgeld jongeren voor geplaatsten geïndexeerd. De barema’s zijn vanaf 1 oktober geïndexeerd. Het Groeipakket wordt ieder jaar op 1 september geïndexeerd.

26/8/2021

Met deze infonota informeren we u over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de meldingsplicht GOG, alsook rond te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot een meldingsplicht voor andere, mogelijk integriteitsschendende incidenten en incidenten die mogelijk de werking van de organisatie kunnen verstoren. Deze infonota vervangt de omzendbrief 3600/JT/JOV/001 van 9 augustus 2012. De passages die nog van toepassing zijn, werden in deze infonota overgenomen.