Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Hoe een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aanvragen?

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Procedure minderjarigen

Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap, moeten hun eerste aanvraag voor hulpmiddelen indienen bij de intersectorale toegangspoort (ITP), een dienst van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Om de procedure op te starten, neemt u contact op met een multidisciplinair team (MDT), dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale toegangspoort.

Het team maakt een aanvraagdocument (A-document) op en bezorgt dat aan de intersectorale toegangspoort.

Minderjarigen die al erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH vóór 1 maart 2014 of die voor de tweede of volgende keer een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen vragen, moeten geen aanvraag meer indienen via de intersectorale toegangspoort. Zij volgen dezelfde aanvraagprocedure als die voor meerderjarigen bij het VAPH.

Procedure meerderjarigen

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt aan het VAPH, dan onderneemt u volgende stappen:

Stap 1: u vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen vermeldt u de ondersteuning die u aan het VAPH vraagt.

U ondertekent het formulier en stuurt het op naar het kantoor van het VAPH in uw provincie.

Stap 2: u neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen

Samen met u gaat het multidisciplinair team na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team geeft in het verslag aan wanneer uw dossier voor de bijzondere bijstandscommissie moet verschijnen.

Tegemoetkomingen die u kunt aanvragen zonder een adviesrapport (module D)

In bepaalde situaties kunt u zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen, zonder adviesrapport (module D) van een multidisciplinair team. In die situaties volstaat een gemotiveerde aanvraag, bij voorkeur aan de hand van het formulier Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen. U hoeft dan ook geen ‘Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen’ in te dienen. Het gaat om volgende situaties:

  • U ontving in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing en u vraagt nu een ‘eenvoudig’ hulpmiddel of aanpassing aan die in de refertelijst onder dezelfde combinatie interventieniveau/functiebeperking staat. (De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*).)
  • Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe én de ‘refertetermijn’ is verstreken. (De refertetermijn kunt u raadplegen in de refertelijst en is te rekenen vanaf de factuurdatum.)
  • U ontving al een goedkeuring voor een hulpmiddel of aanpassingen. De geldigheidsduur van die beslissing is recent verlopen vooraleer u dat hulpmiddel aankocht of die aanpassingen uitvoerde en u wilt hetzelfde hulpmiddel toch nog aankopen of de aanpassingen uitvoeren.
  • U ontving al een goedkeuring voor een softwarepakket. Een upgrade van die software is noodzakelijk om de goede werking van het oorspronkelijke softwarepakket te garanderen.

Adressen van de multidisciplinaire teams