Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning zoals een persoonsvolgend budget of een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen van het VAPH, is erkend zijn als persoon met een handicap. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan die door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft er geen aanvraag ingediend te worden bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. De persoon met een (vermoeden van) handicap kan rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder.

Erkenning

Het VAPH geeft niet zomaar een erkenning. Er moet altijd een vraag naar ondersteuning van het VAPH zijn.