Kwaliteit

Het VAPH hecht belang aan een kwalitatief goede dienstverlening, zowel binnen de administratie van het VAPH, als bij de voorzieningen die zij erkent of vergunt en bij de multidisciplinaire teams. Het VAPH stelt daarom via wetten en regels eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Sinds 1 januari 2011 moeten alle multidisciplinaire teams voldoen aan minimale kwaliteitseisen.
Die minimale kwaliteitseisen kunnen opgedeeld worden in drie domeinen. Er zijn minimale kwaliteitseisen inzake: 

  • de werking als team
  • het multidisciplinair verslag
  • de werking van gespecialiseerde IMB-teams met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke opdracht

Ook het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster, Hoofdstuk 10, afdeling 1 is van toepassing op de multidisciplinaire teams.