Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden
Voor VAPH-professionelen

Registratie aanvragen

U kunt als vergunde zorgaanbieder een registratie aanvragen aan de hand van het formulier Aanvraag tot registratie als vergunde zorgaanbieder voor het aanbieden van ondersteuningsmodules in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicapopent dialoogvenster. Dat formulier moet ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan het VAPH via mail naar internering@vaph.be.

Het VAPH zal uw aanvraag onderzoeken op volledigheid en keurt ze goed als aan alle voorwaarden is voldaan. De beslissingsbrief ontvangt u per e-mail. De registratie heeft standaard een geldigheidsduur van vijf jaar.

De registratie verplicht u als vergunde zorgaanbieder niet tot het effectief bieden van ondersteuning aan een geïnterneerde. Met het aanvraagformulier kunt u op elk ogenblik een aanvraag tot wijziging van de registratie indienen. Bijvoorbeeld om een ondersteuningsmodule of vestigingsplaats te laten aanpassen.

U moet echter wel over een goedkeuring van het VAPH beschikken voor de betreffende ondersteuningsmodule vooraleer daarvoor een individuele dienstverleningsovereenkomst kan worden afgesloten.

Verlenging registratie aanvragen

Geregistreerde vergunde zorgaanbieders kunnen een verlenging van hun registratie aanvragen met het formulier Aanvraag voor een verlenging van uw registratie als vergunde zorgaanbieder voor het aanbieden van ondersteuningsmodules in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap. Dat formulier moet ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan het VAPH via mail naar internering@vaph.be.

Wanneer moet u een verlenging aanvragen?

Indien u uw ondersteuning binnen de registratie wil voortzetten na het aflopen van de registratieperiode van vijf jaar, moet u tijdig een aanvraag voor verlenging indienen. Wijzigingen of uitbreidingen kunnen gelijktijdig meegenomen worden in de aanvraag.

Uiterste indieningstermijn van de aanvraag voor verlenging

  • Voor de vergunde zorgaanbieders van wie de huidige registratie eindigt vóór 1 mei 2024: 22 december 2023
  • Voor de vergunde zorgaanbieder van wie de huidige registratie eindigt na 1 mei 2024: 3 maanden vóór het verstrijken van uw huidige registratie

Documenten