Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden
Voor VAPH-professionelen

Aan wie kan een geregistreerde vergunde zorgaanbieder ondersteuning bieden?

De geregistreerde vergunde zorgaanbieders kunnen direct gefinancierde ondersteuning bieden aan geïnterneerde personen met een handicap die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De persoon met een handicap moet de ondersteuning aanvragen via een procedure.

Van zodra er een vergunde zorgaanbieder gevonden is om de nodige ondersteuning te bieden, de opnamedatum gekend is en de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) een invrijheidstelling op proef heeft uitgesproken, communiceert de forensische setting waar de geïnterneerde persoon met een handicap verblijft of de vergunde zorgaanbieder waar de persoon in kwestie kan instromen, de volgende gegevens aan het VAPH via internering@vaph.be:

  • naam en/of dossiernummer van de persoon met een handicap
  • naam en SE-nummer van de vergunde zorgaanbieder waar de oplossing gevonden werd
  • opnamedatum
  • als van toepassing: naam en SE-nummer van de vergunde zorgaanbieder(s) waarmee samengewerkt wordt
  • als van toepassing: of men gebruik maakt van de geleidelijke opstart van directe financiering

Voor een aantal geïnterneerden is de overstap van de forensische setting (gevangenis, FPC, medium-risk-afdeling van de psychiatrie, forensische VAPH-unit) naar de geregistreerde vergunde zorgaanbieder een (te) grote en (te) bruuske stap. Daarom is het mogelijk om, voor een periode van maximaal 3 maanden, de combinatie tussen verblijf in de beveiligde setting en opstart directe financiering bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder te maken. Op die manier kan de geïnterneerde geleidelijk wennen aan zijn nieuwe leefomgeving en ondersteuning.

Op basis van die informatie checkt het VAPH of de vergunde zorgaanbieder over de juiste module directe financiering beschikt. Vervolgens maakt het VAPH een beslissingsbrief 'opstart directe financiering geïnterneerden' op en mailt die aan de geïnterneerde, zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), de setting waar de geïnterneerde verbleef en de vergunde zorgaanbieder waar de geïnterneerde wordt opgenomen. Die brief is ook steeds raadpleegbaar via mijn.vaph.be

Nadat de goedkeuring verleend is, kan de geïnterneerde persoon met een handicap of zijn vertegenwoordiger(s) een individuele dienstverleningsovereenkomst afsluiten met de geregistreerde vergunde zorgaanbieder en kan de vergunde zorgaanbieder een begeleidingsovereenkomst in de GIR registreren.

Wanneer de ondersteuning wijzigt (stopzetting ondersteuning, terugkeer beveiligde setting, verhuis naar andere vergunde zorgaanbieder, time-out in psychiatrie, structurele of occasionele samenwerking met andere vergunde zorgaanbieder …), wordt dat zo snel mogelijk via internering@vaph.be gemeld.

Personen die ondersteund worden via direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden met een handicap, staan in voor hun eigen woon- en leefkosten.

Personen die ondersteund worden via directe financiering geïnterneerden en verder nood hebben aan intensieve handicapspecifieke ondersteuning maar niet langer binnen een forensische omkadering of die zicht hebben op hun definitieve invrijheidstelling, kunnen een aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) indienen.

Als er niet langer nood is aan intensieve handicapspecifieke ondersteuning, kunnen de mogelijkheden van de rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulpverlening (RTH) of van de ondersteuning binnen andere sectoren onderzocht worden.

Toeleiding naar een persoonsvolgend budget

Ten vroegste vanaf de zevende maand ondersteuning bij de geregistreerde vergunde zorgaanbieder kan de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget gestart worden. Het toegewezen persoonsvolgend budget wordt standaard in prioriteitengroep 1 geregistreerd. Bij een terbeschikkingstelling van een budget moet het budget binnen de vier maanden opgestart worden. Dat betekent dat de aanvrager klaar moet zijn voor uitstroom op het moment van de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het proces van vraagverheldering en het indienen van een aanvraag PVB. Bij de definitieve invrijheidstelling (het moment waarop het statuut internering wordt opgeheven) stopt immers de directe financiering geïnterneerden. Hier is echter één uitzondering op. Op voorwaarde dat de betrokken persoon binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de definitieve invrijheidstelling, een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget aan het VAPH heeft bezorgd, kan de ondersteuning door de geregistreerde vergunde zorgaanbieder verdergezet worden tot aan de terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget (PVB)

Let op: de beslissing tot opheffing van het interneringsstatuut staat los van de beslissing tot terbeschikkingstelling van een PVB. Het is dus mogelijk dat geïnterneerde personen een PVB ter beschikking krijgen, volgend op hun ondersteuning bij de geregistreerde vergunde zorgaanbieder. Het VAPH moet hier niet wachten op de definitieve invrijheidstelling van de persoon.

Nadat het PVB ter beschikking is gesteld, moet er binnen de 3 maanden opnieuw een zorgzwaarte-inschaling (ZZI) gebeuren. Zo kan het multidisciplinair team (MDT) op het moment van de ZZI-afname rekening houden met de actuele situatie. Als de ondersteuningsnood niet gewijzigd is, kan een eerder ingediend ZZI hergebruikt worden.

Het VAPH stelt eerst een PVB ter beschikking voor een periode van 6 maanden. Wordt er tijdig (binnen de 3 maanden) een herinschaling ZZI ingediend, dan wordt dat tijdelijke PVB omgezet naar een PVB van onbepaalde duur. Als de B- en P-waarden die het resultaat zijn van de nieuwe inschaling, verschillen ten opzichte van de eerste inschaling, wordt op basis van de nieuwe waarden en rekening houdend met de gevraagde ondersteuning uit het ondersteuningsplan PVB, opnieuw een budgetcategorie berekend. 

Die nieuwe budgetcategorie wordt ter beschikking gesteld:

  • 3 maanden na de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie lager is dan de eerste budgetcategorie PVB
  • onmiddellijk volgend op de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie hoger is dan of gelijk is aan de eerste budgetcategorie PVB

Als de zorgzwaarte niet opnieuw ingeschaald wordt binnen de drie maanden na de terbeschikkingstelling van het PVB, dan volgt er geen PVB van onbepaalde duur op het tijdelijke PVB.