Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Hoe verloopt de procedure direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder?

U stemt af met de forensische setting of u in aanmerking kunt komen voor uitstroom

Het is belangrijk dat u voordat u een aanvraag indient, met alle betrokken partners (directeur van de forensische setting, justitie, VAPH, netwerk …) afstemt of u in aanmerking kunt komen om gebruik te maken van handicapspecifieke ondersteuning door een geregistreerde vergunde zorgaanbieder. U kunt het VAPH daarvoor contacteren via internering@vaph.be.

U stuurt het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten naar het VAPH

U stuurt het ingevulde formulier Aanvraag van directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicapopent dialoogvenster per post op naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent. Bij het formulier moet u een verslag met inschatting van uw nood aan ondersteuning en risico’s, en een bewijs van detentie of een opnameattest toevoegen. Alle vereiste documenten, met uitzondering van het verslag van het MDT, moeten binnen de 30 dagen na het indienen van het aanvraagformulier aangeleverd worden.

Als uw handicap nog niet erkend werd door het VAPH, neemt u best contact op met uw multidisciplinair team (MDT).

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar bericht van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten. Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u, onder voorbehoud van middelen, een positieve beslissingsbrief van het VAPH.

Bijkomend gaat het VAPH na of u beschikt over een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Als dit zo is, dan wordt de toewijzing en/of de terbeschikkingstelling van uw budget stopgezet. U komt immers in aanmerking voor een direct gefinancierd budget dat in uw volledige ondersteuningsbehoefte kan voorzien.

U bespreekt met een geregistreerde vergunde zorgaanbieder wanneer uw ondersteuning kan starten

Als u een beslissingsbrief van het VAPH ontvangen hebt waarin staat dat u in aanmerking komt voor directe financiering, dan kunt u contact opnemen met een geregistreerde vergunde zorgaanbieder door wie u ondersteund wilt worden. U kunt de lijst van geregistreerde vergunde zorgaanbieders en de modules die ze aanbieden opvragen via internering@vaph.be. Verloopt dat traject niet vlot of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van het VAPH van uw provincie en kan casemanagement of collectieve bemiddeling worden opgestart.

U kunt starten bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder

Als u kunt starten bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder, dan meldt u dat aan het VAPH via internering@vaph.be.

U ontvangt vervolgens een beslissingsbrief van het VAPH die de startdatum van uw ondersteuning en de toegewezen ondersteuningsmodule bij uw geregistreerde vergunde zorgaanbieder vermeldt.

De toeleiding naar een persoonsvolgend budget

Op het moment dat u zicht hebt op definitieve invrijheidsstelling kunt u starten met de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster. Dat kan ten vroegste vanaf de zevende maand van uw verblijf bij de geregistreerde vergunde zorgaanbieder. Na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster, moet een multidisciplinair team uw ondersteuningsnood objectiveren. Als een persoonsvolgend budget wordt toegewezen, dan wordt het toegewezen budget in prioriteitengroep 1 geregistreerd.