Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Hoe verloopt de procedure direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder?

U stemt af met de forensische setting of u in aanmerking kunt komen voor uitstroom

Het is belangrijk dat u voordat u een aanvraag indient, met alle betrokken partners (directeur van de forensische setting, justitie, VAPH, netwerk …) afstemt of u in aanmerking kunt komen om gebruik te maken van handicapspecifieke ondersteuning door een geregistreerde vergunde zorgaanbieder. U kunt het VAPH daarvoor contacteren via internering@vaph.be.

U stuurt het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten naar het VAPH

U stuurt het ingevulde formulier Aanvraag van directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap per post op naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent. Bij het formulier moet u een verslag met inschatting van uw nood aan ondersteuning en risico’s, en een attest van gevangenschap of een opnameattest toevoegen. Uit dit verblijfsattest moet blijken dat u voltijds residentieel verblijft in de setting. Wanneer u in een medium-risk-afdeling van de psychiatrie verblijft, moet ook de naam van de specifieke afdeling waar u verblijft, opgenomen worden in het verblijfsattest en moet er door de setting op eer verklaard worden dat u voor behandeling bent opgenomen en niet via crisisopname of time-out op de afdeling verblijft. Alle vereiste documenten, met uitzondering van het verslag van het MDT, moeten binnen de 30 dagen na het indienen van het aanvraagformulier aangeleverd worden.

Als uw handicap nog niet erkend werd door het VAPH, neemt u best contact op met uw multidisciplinair team (MDT).

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar een brief van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten.

Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u, onder voorbehoud van de beschikbare middelen, een positieve beslissingsbrief van het VAPH.

Bijkomend gaat het VAPH na of u beschikt over een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Als dit zo is, dan wordt de toewijzing en/of de terbeschikkingstelling van uw budget stopgezet. U komt immers in aanmerking voor een direct gefinancierd budget dat in uw volledige ondersteuningsbehoefte voorziet.

U bespreekt met een geregistreerde vergunde zorgaanbieder wanneer uw ondersteuning kan starten

Als u een beslissingsbrief van het VAPH ontvangen hebt waarin staat dat u in aanmerking komt voor directe financiering, dan kunt u contact opnemen met een geregistreerde vergunde zorgaanbieder door wie u ondersteund wilt worden. De forensische setting waar u verblijft, kan de lijst van geregistreerde vergunde zorgaanbieders en de modules die ze aanbieden opvragen via internering@vaph.be. Verloopt dat traject niet vlot of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van het VAPH van uw provincie en kan casemanagement of collectieve bemiddeling worden opgestart.

Als u over een goedkeuring voor directe financiering geïnterneerden beschikt, moet u niet voldoen aan de voorwaarde rond het beroep doen op intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie.

U kunt starten bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder

Van zodra er een vergunde zorgaanbieder gevonden is om de nodige ondersteuning te bieden, de opnamedatum gekend is en de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) een invrijheidstelling op proef heeft uitgesproken, communiceert de forensische setting waar u verblijft (gevangenis, FPC, forensische VAPH-unit of medium-risk-afdeling van de psychiatrie) of de vergunde zorgaanbieder waar u kunt instromen, dit aan het VAPH via internering@vaph.be.

U ontvangt vervolgens een beslissingsbrief van het VAPH die de startdatum van uw ondersteuning en de toegewezen ondersteuningsmodule bij uw geregistreerde vergunde zorgaanbieder vermeldt.

U kunt voor een periode van maximum 3 maanden een geleidelijke overgang maken van de forensische setting naar de geregistreerde vergunde zorgaanbieder. Op die manier kunt u geleidelijk wennen aan uw nieuwe ondersteuning. Of dat voor u mogelijk is, moet u bespreken met de setting waarin u verblijft en de vergunde zorgaanbieder waar u naartoe wilt. Als u hier gebruik van wil maken, wordt dit eveneens aan het VAPH gemeld via internering@vaph.be. Voorbeeld: u start al met dagondersteuning bij de vergunde zorgaanbieder terwijl u nog overnacht in de gevangenis.

De toeleiding naar een persoonsvolgend budget

Vanaf de zevende maand van uw ondersteuning bij de geregistreerde vergunde zorgaanbieder kunt u starten met de aanvraagprocedure persoonsvolgende financiering. U start deze procedure met de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. Na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (PVB), moet een multidisciplinair team uw ondersteuningsnood objectiveren. Als een persoonsvolgend budget wordt toegewezen, dan wordt het toegewezen budget in prioriteitengroep 1 geregistreerd.

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het proces van vraagverheldering en het indienen van een aanvraag PVB. Wanneer u definitief in vrijheid wordt gesteld en u in aanmerking komt voor een PVB, dan kunt u immers enkel rekenen op een verderzetting van ondersteuning door de geregistreerde vergunde zorgaanbieder tot aan de terbeschikkingstelling van het PVB, op voorwaarde dat u binnen de drie maanden na definitieve invrijheidsstelling een ondersteuningsplan PVB heeft ingediend. Stelt u geen vraag PVB binnen deze termijn, dan stopt de directe financiering.

Let op: de beslissing tot opheffing van het interneringsstatuut staat los van de beslissing tot terbeschikkingstelling van een PVB. Het is dus mogelijk dat u een PVB ter beschikking krijgt, volgend op uw ondersteuning via de directe financiering, ook als u nog onder internering staat. Het VAPH moet hier niet wachten op uw definitieve invrijheidstelling.

Nadat het PVB ter beschikking is gesteld, moet er binnen de 3 maanden opnieuw een zorgzwaarte-inschaling (ZZI) gebeuren. Zo kan het multidisciplinair team (MDT) op het moment van de ZZI-afname rekening houden met de actuele situatie. Indien de ondersteuningsnood niet gewijzigd is, kan een eerder ingediend ZZI hergebruikt worden.

Het VAPH stelt eerst een PVB ter beschikking voor een periode van 6 maanden. Wordt er tijdig (binnen de 3 maanden) een herinschaling ZZI ingediend, dan wordt dit tijdelijke PVB omgezet naar een PVB van onbepaalde duur. Als de B- en P-waarden die het resultaat zijn van de nieuwe inschaling, verschillen ten opzichte van de eerste inschaling, wordt op basis van de nieuwe waarden en rekening houdend met de gevraagde ondersteuning uit het ondersteuningsplan PVB, opnieuw een budgetcategorie berekend.

Die nieuwe budgetcategorie wordt ter beschikking gesteld:

  • 3 maanden na de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie lager is dan de eerste budgetcategorie PVB
  • onmiddellijk volgend op de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie hoger is dan of gelijk is aan de eerste budgetcategorie PVB

Als u de zorgzwaarte niet opnieuw laat inschalen binnen de drie maanden na de terbeschikkingstelling van het PVB, dan volgt er geen PVB van onbepaalde duur op het tijdelijke PVB.

De goedkeuring directe financiering geïnterneerden vervalt

Een beslissing tot toewijzing van een module directe financiering wordt stopgezet:

  • als er geen begeleidingsovereenkomst geregistreerd is bij een vergunde zorgaanbieder binnen de 12 maanden;
  • als u definitief in vrijheid gesteld wordt, behalve als de directe financiering opgestart is bij een vergunde zorgaanbieder én er uiterlijk drie maanden na de datum van de definitieve invrijheidstelling een ondersteuningsplan PVB is ingediend bij het VAPH;
  • als u een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld wordt;
  • als u terugkeert naar een gevangenis, FPC, forensische VAPH-unit of medium-risk-afdeling van de psychiatrie, behalve als het gaat om een crisisopname of time-out van maximum drie maanden;
  • als u overlijdt;
  • als u een nieuwe vraag voor opname in een forensische VAPH-unit indient en die wordt goedgekeurd;
  • als u een nieuwe vraag voor een module directe financiering geïnterneerden indient en die wordt goedgekeurd.

Documenten