Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Doel en kenmerken

Doelstelling is om met dit top-upbudget en de (inter)sectorale samenwerking die daarmee extra gefaciliteerd kan worden, een duurzame oplossing te bekomen voor de persoon met een handicap, zodat na afloop van de extra middelen de ondersteuning verder gezet kan worden met het beschikbare persoonsvolgend budget.

Een top-upbudget wordt steeds aangevraagd door en toegekend aan een vergunde zorgaanbieder. Deze middelen kunnen enkel ingezet worden voor extra personeelsinzet en mogen ook aan de (inter)sectorale partners van het ingediende plan doorgegeven worden. Ze kunnen dus niet ingezet worden voor infrastructuur, vervoer, vrije tijd, werkingsmiddelen, RIZIV-cumul, woon- en leefkosten ….

De looptijd van een top-upbudget is maximaal 9 maanden per cliënt en is niet verlengbaar. De looptijd wordt steeds bepaald in volle kalendermaanden en start steeds op de eerste dag van de maand. Het gevraagde bedrag is gemotiveerd in het ingediende plan en bedraagt maximaal 75 % van het ter beschikking gestelde PVB.