Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Doelgroep

Een vergunde zorgaanbieder kan enkel een aanvraag voor een top-upbudget indienen voor een persoon die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De persoon beschikt over een definitieve terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
   
 2. De persoon heeft een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of een niet-aangeboren hersenletsel en beschikt over een diagnose van een of meer psychische stoornissen, die een psychiater heeft gevalideerd, zoals vermeld in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5.
   
 3. De psychische problematiek is niet gestabiliseerd en geeft aanleiding tot externaliserend probleemgedrag ten aanzien van zichzelf, anderen of materiaal.
   
 4. De persoon heeft niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning en bijkomende psychische of andere expertise nodig.
   
 5. De persoon werd in het verleden ondersteund door een multifunctioneel centrum, een vergunde zorgaanbieder, een observatie-, diagnose- en behandelingsunit of een forensische VAPH-unit.
   
 6. De persoon doet in het kader van de besteding van zijn budget een beroep op hoogdrempelige individuele bijstand door een bijstandsorganisatie of op ondersteuning door een consulentenwerking, een observatie-, diagnose- en behandelingsunit of een outreachdienst dubbeldiagnose, of heeft daar in de afgelopen twaalf maanden een beroep op gedaan.