Grensoverschrijdend gedrag (GOG)
Voor VAPH-professionelen

Wanneer moet gemeld worden?

Het is aan de zorgaanbieder om bij elk incident een inschatting te maken of er al dan niet sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat is een feitelijke ad-hocappreciatie waarvoor geen sluitende juridische definitie kan worden gegeven. Wel kan gesteld worden dat elke gedraging van seksuele aard waarvan er een vermoeden is dat ze niet met wederzijdse toestemming gesteld werd, als grensoverschrijdend kan beschouwd worden. 

Situaties waarin gedrag gewoonlijk met normale al dan niet pedagogische corrigerende maatregelen kunnen aangepakt worden, en die niet als traumatisch beschouwd kunnen worden, moeten niet gemeld worden. Voor de ad-hocappreciatie kunnen we uitgaan van het principe van de goede huisvader die ook in de rechtspraak gehanteerd wordt. Hoe zou een goede huisvader, geplaatst in dezelfde omstandigheden, de feiten appreciëren? Onder goede huisvader wordt dan verstaan de professionele begeleider of verantwoordelijke van de zorgaanbieder. 

In opdracht van de Vlaamse overheid werd de website grenswijs.be(opent nieuw venster) ontwikkeld. Op die website is onder andere een methode(opent nieuw venster) uitgewerkt die u als zorgaanbieder kan helpen bij de inschatting of gedrag grensoverschrijdend is. Daarvoor wordt het incident op 6 criteria (toestemming/akkoord, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, ontwikkelings of functioneringsniveau, context en impact) gescoord. Die criteria zijn gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem(opent nieuw venster).

De zorgaanbieder moet altijd elk grensoverschrijdend gedrag melden wanneer zich mogelijk strafbare feiten hebben voorgedaan.

Documenten