14 maart 2024

Uitvoering Arrest Raad van StateVerzending brieven aan betrokken budgethouders

De Raad van State besliste begin januari 2024 dat de laatste correctie om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven, gedeeltelijk niet correct was.

Voor de duidelijkheid benadrukken we nogmaals dat het arrest van 8 januari 2024 geen uitspraak doet over de gedaalde terbeschikkingstellingen door correctiefase 2. De uitspraak van de Raad van State is enkel van toepassing op:

 • budgetten van de mensen met een aanvraag van voor 17 maart 2020 (en na april 2016);
 • of die van de mensen die al voor de invoering van de persoonsvolgende financiering op de wachtlijst stonden en op basis daarvan een budget ter beschikking gesteld kregen na maart 2021.

Wie later een aanvraag indiende, wordt sowieso gevat door de nieuwe methode budgetbepaling.

In navolging van het arrest besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen. Alle betrokkenen krijgen in de loop van de volgende dagen een brief.

Met deze communicatie geven we meer uitleg over de verschillende brieven aan alle professionelen die budgethouders en hun netwerk kunnen ondersteunen in het begrijpen en eventueel beantwoorden van de brieven.

We vragen ook aan de betrokken vergunde zorgaanbieders om concrete vragen rond de registratie van de vouchers voor die mensen te beantwoorden.

Er zijn verschillende brieven:

 • Brief aan mensen met een huidige lopende terbeschikkingstelling die wordt ingetrokken en die een nieuwe terbeschikkingstelling krijgen

  Alle beslissingen die het resultaat zijn van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag bevatten, worden ingetrokken. Dat betekent dat via deze brief de vorige terbeschikkingstelling ingetrokken wordt en een nieuwe wordt bezorgd. 

  Alle gebruikers die een nieuwe terbeschikkingstellingsbrief kregen, krijgen zo veel mogelijk gelijktijdig ook de brief over de storting van het bedrag. Om juridische redenen wordt het wel in een aparte brief gecommuniceerd. Om juridische redenen wordt het wel in een aparte brief gecommuniceerd.

  Download deze brief

   

 • Brief aan mensen met een deelbudget voor hun vraag in prioriteitengroep 2 wiens terbeschikkingstelling wordt gewijzigd

  Alle beslissingen die het resultaat zijn van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag bevatten, worden gewijzigd. Dat betekent dat via deze brief de vorige terbeschikkingstelling gewijzigd wordt en een nieuwe wordt bezorgd. 

  Alle gebruikers die een nieuwe terbeschikkingstellingsbrief kregen, krijgen zo veel mogelijk gelijktijdig ook de brief over de storting van het bedrag. Om juridische redenen wordt het wel in een aparte brief gecommuniceerd.

  Download deze brief

   

 • Brief met betrekking tot storting van bedrag

  In uitvoering van het arrest van de Raad van State stort het VAPH een bedrag voor de te weinig ter beschikking gestelde middelen en de te weinig uitbetaalde beheerskosten indien van toepassing. Deze brief vermeldt het bedrag. Deze brief is van toepassing voor alle mensen met een PVB-rekening. Er wordt wel geadviseerd om het bedrag over te schrijven naar een privérekening. Er moet niet verantwoord worden waaraan het bedrag wordt uitgegeven. Het bedrag wordt in de tweede helft van maart 2024 gestort op de PVB-rekening.

  Download deze brief

   

 • Brief met betrekking tot opvragen rekeningnummer in functie van het te storten bedrag 

  In uitvoering van het arrest van de Raad van State stort het VAPH een bedrag voor de te weinig ter beschikking gestelde middelen en de te weinig uitbetaalde beheerskosten indien van toepassing. Deze brief vermeldt het bedrag. 

  Aan de brief wordt een formulier toegevoegd waarmee het rekeningnummer wordt opgevraagd. Ondersteun de budgethouder zo veel mogelijk bij het invullen van het formulier. Als het rekeningnummer niet bezorgd wordt (via de post, mail of mijn.vaph), kan het VAPH niet overgaan tot betaling. We hopen zo veel mogelijk rekeningnummers te ontvangen binnen de maand na de verzending van de brief zodat we zowel voor het VAPH als voor de budgethouder de betaling zo snel mogelijk in orde kunnen brengen. 

  Download deze brief

   

 • Brief storting bedrag aan mensen die ondertussen al een andere terbeschikkingstelling hebben en van wie we het rekeningnummer kennen

  Deze brief wordt gestuurd naar mensen die tussen 5 maart 2021 en 31 december 2023 een terbeschikkingstelling hadden als resultaat van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en die door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag kregen, MAAR ondertussen een andere lopende terbeschikkingstelling hebben. Aan de huidige terbeschikkingstelling van die mensen verandert er niets, maar zij krijgen wel een bedrag gestort op hun PVB-rekening.

  Download deze brief

   

 • Brief storting bedrag aan mensen die ondertussen al andere terbeschikkingstelling hebben en van wie we het rekeningnummer niet kennen

  Deze brief wordt gestuurd naar mensen die tussen 12 maart 2021 en 31 december 2023 een terbeschikkingstelling hadden als resultaat van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en die door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag kregen, MAAR ondertussen een andere lopende terbeschikkingstelling hebben. Aan de huidige terbeschikkingstelling van die mensen verandert er niets, maar aan hen wordt gevraagd om hun rekeningnummer te bezorgen zodat we hun het bedrag kunnen storten voor de te weinig ter beschikking gestelde middelen. Aan de brief wordt een formulier toegevoegd waarmee het rekeningnummer wordt opgevraagd. Ondersteun de budgethouder zo veel mogelijk bij het invullen van het formulier. Als het rekeningnummer niet bezorgd wordt (via de post, mail of mijn.vaph), kan het VAPH niet overgaan tot betaling. We hopen zo veel mogelijk rekeningnummers te ontvangen binnen de maand na de verzending van de brief zodat we zowel voor het VAPH als voor de budgethouder de betaling zo snel mogelijk in orde kunnen brengen. 

  Download deze brief

   

 • Brief aan mensen die eerder de boodschap kregen dat ze geen meervraag meer hadden 

  Een aantal mensen had in het verleden te horen gekregen dat op het moment dat ze aan de beurt zouden komen en hun meervraag vertaald zou worden volgens de nieuwe budgetbepaling, ze geen budget zouden ter beschikking gesteld krijgen. In deze brief wordt verduidelijkt dat door toepassing van de regels die sinds het arrest weer van toepassing zijn, ze op het moment van de terbeschikkingstelling wel nog een meervraag hebben. 

  Download deze brief

   

 • Brief in het kader van de storting van de in het verleden te weinig betaalde beheerskosten

  Het arrest vernietigde ook de daling van de beheerskosten van 11,94 naar 10,35 procent. Daarom ontvangt elke persoon die niet voltijds via voucher of niet voltijds cash bij een vergunde zorgaanbieder besteedde, de te weinig betaalde beheerskosten. Die zijn gebaseerd op de maximale budgethoogte per jaar en worden ook op de PVB-rekening gestort. Budgethouders die brief 1 en 1a of 1b kregen, krijgen deze brief niet meer. Het bedrag dat in hun brief vermeld staat, omvat zowel de te weinig ter beschikking gestelde middelen door toepassing van de nieuwe budgetbepaling als de te weinige betaalde beheerskosten door toepassing van 10,35 procent in plaats van 11,94 procent op de huidige lopende terbeschikkingstelling.

  Download deze brief


Opgelet: naast de meest voorkomende brieven zijn er ook een 70-tal brieven die het VAPH echt op maat van de budgethouder moet maken en die iets later verstuurd zullen worden. We willen daar de nodige tijd voor nemen omdat dat vaak om iets complexere brieven gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die meerdere opeenvolgende terbeschikkingstellingen hebben gehad (bijvoorbeeld eerst een deelbudget en dan een volledig budget uit prioriteitengroep 1), budgethouders van wie de budgetlijn momenteel onderbroken is door een noodprocedure, budgethouders die een procedure lopen hebben of gehad hebben bij de arbeidsrechtbank … Ook al die personen zullen in de loop van maart hun brief ontvangen.

Als de vergunde zorgaanbieder een overeenkomst heeft met de gebruiker om bij een aanpassing van het budget de voucher te wijzigen, dan moet de vergunde zorgaanbieder contact opnemen met de cliëntregistratie via mail (clientregistratie@vaph.be) voor 31 mei 2024. Bovendien moet ook de individuele dienstverleningsovereenkomst van de betrokken cliënt opgeladen worden in de geïntegreerde registratietool. Hoe dat moet, leest u in de handleiding op pagina 67.

Als de gegevens volledig zijn, zal de dienst de voucher aanpassen. 

Opgelet: enkel de vouchers voor het werkingsjaar 2024 worden aangepast. Als er afspraken bestaan tussen de vergunde zorgaanbieder en de gebruiker over aanpassingen van het budget voor voorgaande werkingsjaren, kan dat niet meer gebeuren via aanpassing van de voucher, maar moet dat onderling tussen de gebruiker en de zorgaanbieder geregeld worden. 
Meer info over het arrest van de Raad van State en de uitvoering ervan door het VAPH leest u op https://www.vaph.be/arrest-Raad-van-State.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen