Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum

De beleidsnota 2020-2024 vermeldt onder meer dat de procedure zorgcontinuïteit in deze regeerperiode zal worden bijgestuurd. Het VAPH bereidt momenteel een aanpak voor om de geformuleerde doelstellingen en acties naar de praktijk om te zetten. Wat een en ander concreet betekent, kunnen we dus nog niet beantwoorden.

Zodra die uitwerking afgerond en goedgekeurd is, communiceren we daarover via onze website, onze nieuwsbrief en het magazine Sterk.

Jongvolwassenen die momenteel ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster of niet-rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding krijgen, maar ook ondersteund willen worden nadat ze de jeugdhulpverlening verlaten, moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

Vanaf 17 jaar kan de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget worden opgestart:

  • Ze doorlopen een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  • Een erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe.

Als u in aanmerking komt voor een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in het kader van de procedure zorgcontinuïteit, dan zult u door het VAPH verwittigd worden. U hoeft zelf geen stappen te ondernemen.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).