Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Als u niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning krijgt van een multifunctioneel centrum (MFC) of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+-voorziening) en een actieve vraag hebt naar meerderjarigenondersteuning, dan kunt u een aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) indienen. Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, automatisch ter beschikking gesteld kan worden aan jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning door een MFC of een GES+-voorziening krijgen en reeds een persoonsvolgend budget kregen toegewezen.

Meer uitleg over hoe u een aanvraag kunt indienen voor een persoonsvolgend budget vindt u terug op de pagina Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?.

Nadat u de aanvraagprocedure doorlopen hebt, ontvangt u een beslissing over de toewijzing van uw persoonsvolgend budget met vermelding van de toegewezen budgetcategorie en de prioriteitengroep waarin uw vraag werd ingedeeld. In die beslissing zal nog geen informatie over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp staan, maar dat wil niet zeggen dat u er niet voor in aanmerking komt.

Pas na het doorlopen van de aanvraagprocedure en ten vroegste in het kalenderjaar dat u 21 jaar wordt, zal het VAPH nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp. Die voorwaarden zijn:

 1. U komt in aanmerking voor een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen. Dat wil zeggen dat u een beslissing over de toewijzing van een persoonsvolgend budget hebt ontvangen.
 2. Op het moment van de aanvraag maakte u gebruik van een andere vorm van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijke-assistentiebudget, zoals ondersteuning door een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, op basis van een geldige jeugdhulpverleningsbeslissing. 
 3. In het kalenderjaar van de terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp maakt u nog altijd gebruik van ondersteuning door een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.

Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp wordt ter beschikking gesteld op 1 juli van het kalenderjaar waarin u 21 jaar wordt, op voorwaarde dat u de beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget ook voor die datum ontvangen hebt en voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden. U ontvangt in de maand mei of juni van dat jaar een brief met de informatie over de terbeschikkingstelling en de hoogte van uw persoonsvolgend budget na jeugdhulp.

Als u voldoet aan de voorwaarden, maar de beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget pas ontvangt na 1 juli van het kalenderjaar waarin u 21 jaar wordt, ontvangt u die brief binnen de maand na de beslissing.

Bovenstaande bepalingen zijn geldig voor alle personen met een handicap die ten vroegste vanaf 1 januari 2020 een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp kunnen krijgen. 

Hoe en wanneer wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget na jeugdhulp berekend?

Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp wordt bepaald op basis van:

 • de ondersteuning die u gedurende twee jaar voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp van het centrum hebt gekregen;
 • de resultaten van de afname van het zorgzwaarte-instrument (ZZI), vermeld in het multidisciplinair verslag (module B);
 • het budget dat resulteert uit de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget. 

Als de budgetcategorie die u werd toegewezen in de beslissing, hoger is dan uw budget na jeugdhulp, dan blijft de vraag naar dat hogere budget (de ‘meervraag’) ingedeeld in de toegewezen prioriteitengroep. De terbeschikkingstelling van de meervraag wordt bepaald op basis van de prioriteitengroep, de datum van indiening en de budgetten waarover het VAPH beschikking krijgt. Op het moment dat u aan de beurt bent voor een terbeschikkingstelling van uw volledige toegewezen budget, zal het VAPH u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Als de budgetcategorie die u werd toegewezen in de beslissing, gelijk is aan of lager dan uw budget na jeugdhulp, dan krijgt u uw toegewezen budgetcategorie ter beschikking gesteld. 

Uw budget na jeugdhulp wordt pas vlak voor de terbeschikkingstelling van uw budget berekend omdat pas op dat moment kan worden nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan is.

Wat als u uw ondersteuning van een zorgaanbieder combineert met een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)?

Deze informatie vindt u terug op de pagina Ik heb een persoonlijke-assistentiebudget.

Wat als u ondersteund wordt door een MFC dat tot eind augustus 2023 een IPO of MPI van het GO! was?

Vanaf 1 september 2023 maakten sommige internaten met permanente openstelling (IPO's) en medisch-pedagogische instituten (MPI's) van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de transitie naar een multifunctioneel centrum (MFC) van het VAPH.

Wat dat betekent voor het persoonsvolgend budget na jeugdhulp, leest u op de pagina Persoonsvolgend budget na jeugdhulp in het webluik over de overgangsmaatregelen in het kader van de transitie.

Verwante documenten

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 • Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

  Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.