Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum

Jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster, moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen als ze na het verlaten van de jeugdhulpverlening hun ondersteuning verder willen organiseren via een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen. Dat is nodig omdat de ondersteuning die ze als volwassene willen inzetten, mogelijk anders is. 

De procedure ‘zorgcontinuïteit’ wordt in het kader van geformuleerde doelstellingen en acties in de beleidsnota 2019-2024 bijgestuurd. De Vlaamse Regering keurde daartoe in januari 2020 het Mozaïekbesluit IV goed. In afwachting van de definitieve goedkeuring van dat besluit en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, kunt u hieronder de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een budget in het kader van zorgcontinuïteit terugvinden:

  1. U komt in aanmerking voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster voor meerderjarigen.
  2. Op het moment van de aanvraag maakt u gebruik  van een andere vorm van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening dan een persoonlijke-assistentiebudget, zoals ondersteuning in een multifunctioneel centrum op basis van een geldige jeugdhulpverleningsbeslissing. 
  3. In het jaar van de terbeschikkingstelling maakt u nog altijd gebruik van ondersteuning door een multifunctioneel centrum. Voor personen die in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een budget op basis van hun ondersteuning in een multifunctioneel centrum,  vindt de terbeschikkingstelling plaats op 1 juli van het jaar waarin de betrokken persoon met een handicap 21 jaar wordt. Als de toewijzing van het budget pas plaatsvindt na 1 juli van het jaar waarin de persoon 21 wordt, vindt de terbeschikkingstelling plaats onmiddellijk na de toewijzing van het budget. 
    Daarmee willen we maximaal tegemoetkomen aan het principe van het verderzetten van de noodzakelijke zorg en ondersteuning. 

Bovenstaande bepalingen zijn geldig voor alle personen met een handicap die ten vroegste vanaf 1 januari 2020 een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit kunnen krijgen.

De aanvraagprocedure volgt voor die dossiers de gewone PVB-procedure. 

  1. U doorloopt een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  2. Een erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster objectiveert de handicap, de ondersteuningsnood en de dringendheid en maakt een multidisciplinair verslag op.
  3. Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe en prioriteert de vraag in een prioriteitengroep. Personen die in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling in kader van zorgcontinuïteit worden hiervan op de hoogte gebracht door het VAPH, dit ten vroegste in het jaar dat ze 21 jaar worden.

De aanvraagprocedure is pas doorlopen wanneer u een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget heeft ontvangen van het VAPH. Meer informatie over de aanvraagprocedure.

Opgelet: jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum, worden niet actief aangeschreven door het VAPH om hen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot de aanvraag van een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen.

Het persoonsvolgend budget dat ter beschikking gesteld kan worden in het kader van zorgcontinuïteit, wordt bepaald op basis van de ondersteuning die u krijgt en het budget dat resulteert uit de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget. Het persoonsvolgend budget dat ter beschikking gesteld kan worden in het kader van zorgcontinuïteit kan nooit hoger zijn dan het budget jeugdhulp, maar ook niet hoger dan het toegewezen budget.

De effectieve terbeschikkingstelling vindt plaats op 1 juli in het jaar waarin u 21 jaar wordt als u op dat moment al een budget toegewezen kreeg (dat betekent dat u een definitieve beslissing tot toewijzing hebt). Als u later een budget toegewezen krijgt, dan volgt de terbeschikkingstelling meteen na die toewijzing. Het budget jeugdhulp wordt berekend en meegedeeld wanneer het VAPH u op de hoogte brengt over de terbeschikkingstelling.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).