Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Persoonsvolgend budget na jeugdhulp

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de transitie van (een deel van de) internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn werd op 31 augustus 2023 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In dat besluit zijn voor de internaten die de transitie maken naar het VAPH - naast de erkenning en subsidiëring - een aantal overgangsmaatregelen opgenomen over de eigen financiële bijdrage, het vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) en het persoonsvolgend budget (PVB) na ondersteuning door een internaat dat de transitie maakt naar het VAPH.

Artikel 16 van dit besluit houdt in dat jongvolwassenen die gebruikmaken van ondersteuning via een IPO/MPIGO! dat de transitie maakt naar een multifunctioneel centrum (MFC) van het VAPH vanaf 1 september 2023 ook in aanmerking kunnen komen voor een PVB na jeugdhulp. Dit zal gebeuren op basis van dezelfde regelgeving (voorwaarden en berekeningswijze) als deze die van toepassing is voor jongeren die gebruikmaken van ondersteuning via een MFC. Binnen deze groep kunnen er jongvolwassenen zijn die op het moment van hun aanvraag voor een PVB of gedurende de referentieperiode voor de berekening van het PVB na jeugdhulp wel gebruik maakten van de ondersteuning door het IPO/MPIGO!, maar nog niet onder diens erkenning als MFC. Voor deze jongeren worden overgangsmaatregelen voorzien en zullen de nieuwe MFC’s ook de nodige gegevens moeten aanleveren.

Hieronder vindt u meer uitleg over de wijze waarop het PVB na jeugdhulp zal worden toegepast voor jongvolwassenen die gebruik maken/maakten van ondersteuning in een nieuw MFC (voormalig onderwijsinternaat), welke overgangsmaatregelen genomen werden, welke gegevens daarvoor nodig zijn en hoe deze gegevens aan het VAPH bezorgd worden. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB na jeugdhulp o.b.v. ondersteuning in een internaat dat een MFC wordt

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB na jeugdhulp o.b.v. ondersteuning van een MFC, zijn de volgende:

  1. In aanmerking komen voor een PVB (toewijzing PVB ontvangen);
  2. Op het moment van de aanvraag gebruik maken van ondersteuning via een MFC;
  3. In het kalenderjaar van de terbeschikkingstelling van het PVB na jeugdhulp nog steeds gebruik maken van één van deze vormen van ondersteuning.

Indien een jongvolwassene in aanmerking komt voor een PVB na jeugdhulp wordt vervolgens het PVB na jeugdhulp berekend en ter beschikking gesteld (ten vroegste) in het jaar dat deze 21 jaar wordt. 

Deze werkwijze vindt zijn regelgevende basis in het Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget van 27 november 2015. 

Het eerder vermelde Besluit van de Vlaamse Regering over de transitie van (een deel van de) internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn van 31 augustus 2023 vermeldt als overgangsmaatregel dat de ondersteuning geboden door een onderwijsinternaat dat een MFC wordt, gelijkgesteld wordt aan ondersteuning via een MFC voor het aftoetsen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB na jeugdhulp. Deze overgangsmaatregel is van toepassing voor jongvolwassenen die vanaf 2023 in aanmerking kunnen komen voor een PVB na jeugdhulp, d.w.z. jongvolwassenen die 21 jaar of ouder worden vanaf 2023 en in dat jaar nog steeds gebruik maken of maakten van ondersteuning in een (nieuw) MFC.

Berekeningswijze PVB na jeugdhulp op basis van ondersteuning in een internaat dat een MFC wordt

De berekening van het PVB na jeugdhulp dat het VAPH ter beschikking kan stellen aan deze jongvolwassenen zal gebeuren volgens het Ministerieel Besluit over de berekening van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp van 26 april 2021:Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp wordt berekend op basis van de ondersteuning die de jongere in het MFC genoot en de resultaten van de objectivering van de nood aan zorg en ondersteuning. Die resultaten zijn opgenomen in het multidisciplinair verslag (module B) dat aan het VAPH wordt bezorgd in kader van de aanvraag van een PVB. Wat betreft de ondersteuning die door de voorziening wordt geboden, wordt er gekeken via welke ondersteuningsfuncties en -frequenties de jongere ondersteuning kreeg. Zoals steeds wordt bij de berekening van het PVB na jeugdhulp ook rekening gehouden worden met het toegewezen PVB (het resultaat van de aanvraag PVB), met eventuele andere VAPH-ondersteuning die op basis van een geldige jeugdhulpverleningsbeslissing werd geboden, alsook met het feit of de jongere al dan niet gebruik maakte van een intersectoraal zorgnetwerk of van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod.

Om ervoor te zorgen dat het PVB na jeugdhulp een correcte weergave is van de jeugdhulpverlening die gecontinueerd moet worden, wordt de hoogte van dit budget vlak voor de terbeschikkingstelling van het budget berekend en wordt er daarbij rekening houden met het gemiddelde van de ondersteuning die geboden werd in de twee jaren voorafgaand aan deze terbeschikkingstelling.

Ook in dit besluit wordt als overgangsmaatregel opgenomen dat de ondersteuning geboden door een onderwijsinternaat dat een MFC wordt, gelijkgesteld wordt aan ondersteuning via een MFC voor het berekenen van het PVB na jeugdhulp

Gegevensbevraging i.k.v. het PVB na jeugdhulp op basis van ondersteuning in een internaat dat wordt erkend als MFC

Gelet op de transitie naar het VAPH vanaf 1 september 2023, zal het VAPH ook slechts pas vanaf deze datum beschikken over gegevens over de ondersteuning die aan de jongeren in de nieuwe MFC wordt geboden, via de registraties in de Geïntegreerde Registratietool (GIR). Zowel wat betreft het nagaan van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB na jeugdhulp (ondersteuning op het moment van de aanvraag van een PVB en/of ondersteuning in het jaar van de terbeschikkingstelling van een PVB na jeugdhulp), als voor de berekening van dat PVB na jeugdhulp (gemiddelde van de ondersteuning in de twee jaren voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het PVB na jeugdhulp) zullen voor sommige jongeren echter gegevens nodig zijn van vóór deze datum.

Om na te kunnen gaan welke jongvolwassenen in aanmerking komen voor een PVB na jeugdhulp op basis van ondersteuning die zij kregen in een onderwijsinternaat dat een MFC wordt, heeft het VAPH de nodige gegevens opgevraagd bij de nieuwe MFC.