Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Wat is een multifunctioneel centrum (MFC)?

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. 

Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Ondersteuningsfuncties

Binnen het MFC worden volgende ondersteuningsfuncties gedefinieerd:

 • verblijf
 • dagopvang: schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding)
 • begeleiding

Binnen de intersectorale toegangspoort worden nog andere functies aangeboden (bijvoorbeeld behandeling, training …). Dat dient om zo accuraat als mogelijk ondersteuning toe te wijzen. Het VAPH gaat ervan uit dat in al de bovenstaande MFC-ondersteuningsfuncties de nodige ondersteuning en behandeling vervat zitten. Binnen de ondersteuningsfunctie schoolaanvullende dagopvang of schoolvervangende dagopvang kan er bijvoorbeeld kinesitherapie of ergotherapie voorzien worden.

Binnen het protocol, charter en individuele dienstverleningsovereenkomst wordt afgesproken met de gebruiker welke ondersteuning er geboden wordt en hoe vaak die geboden wordt.

Modulering

Een multifunctioneel centrum kan enkel de ondersteuningsfuncties aanbieden waarvoor het gemoduleerd is. De doelgroepen worden niet langer bepaald door de oorspronkelijke erkenning, maar door de indicaties in de modules.

Begeleiding

Met begeleiding wordt de algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van minimaal één uur en maximaal twee uur bedoeld. De begeleiding kan zowel ambulant als mobiel worden aangeboden.

 • Mobiele begeleiding is psychosociale begeleiding of ADL-assistentie van de gebruiker of zijn netwerk die plaatsvindt in de thuiscontext of in het secundair opvoedingsmilieu. Die begeleiding vindt niet plaats op een vestigingsplaats of campus van het centrum.
 • Ambulante begeleiding is psychosociale begeleiding of ADL- assistentie van de gebruiker of zijn netwerk op een vestigingsplaats of de campus van het centrum. Ambulante begeleiding is enkel mogelijk als de gebruiker op dezelfde dag geen gebruik maakt van dagopvang of verblijf vanuit het VAPH.

Beide soorten begeleidingen moeten altijd duidelijk gekaderd worden in de uitvoering van de diverse doelstellingen van het handelingsplan. Als een gebruiker bijvoorbeeld ziek is en naar huis wordt gebracht, wordt dat niet als een mobiele begeleiding beschouwd, aangezien dat niet in functie van de doelstellingen gebeurt.

Deze niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning is altijd gebonden aan de gebruiker. Handicapspecifieke outreach is enkel binnen rechtstreeks toegankelijke hulpverlening voorzien.

Elk MFC moet mobiele/ambulante begeleiding aanbieden. Dat wil echter niet zeggen dat elk MFC dat op eenzelfde manier moet aanbieden. Sommige bieden begeleiding nu al aan als een apart aanbod, andere bieden begeleiding op dit moment aan in combinatie met andere vormen van ondersteuning. Uiteraard moet een MFC zich zo organiseren dat er zo vraaggestuurd mogelijk ondersteuning kan aangeboden worden.

Dagopvang

Dagopvang is de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding. Deze ondersteuningsfunctie wordt geconcretiseerd in modules die volgende activiteiten aanbieden:

 • Schoolaanvullende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder schoolvervangend karakter voor kinderen en jongeren met een handicap, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en –mogelijkheden van het kind of de jongere.
 • Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding): het aanbieden van handicapspecifieke opvang binnen de schooluren voor kinderen en jongeren met een handicap, waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden. Die opvang moet zoveel mogelijk aangeboden worden in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling.

Met schoolaanvullende dagopvang wordt vooral de klassieke voor- en naschoolse opvang bedoeld. Ook op schoolvrije dagen (woensdagnamiddag, weekendopvang overdag …) is de ondersteunings-functie schoolaanvullende dagopvang van toepassing.

Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding) is dagopvang op dagen wanneer er normaal gezien onderwijs voorzien is én er een schoolvervangend programma wordt aangeboden. Dat kan voor tijdelijk geschorste leerlingen, leerlingen via geïntegreerd aanbod of niet-schoolgaande gebruikers. Leerlingen via geïntegreerd aanbod zijn leerlingen die enkel les kunnen volgen mits intensieve, geïntegreerde samenwerking van de begeleider met de lesgever.

De beide ondersteuningsfuncties mogen gecombineerd worden op één dag (bijvoorbeeld halve dag dagopvang en halve dag dagbesteding) maar mogen samen nooit meer dan één dag vormen. Als een gebruiker werkt moet men gelijkaardige inhoudelijke benadering hanteren. Moet het MFC niet instaan voor de opvang en ondersteuning overdag dan is dit geen schoolvervangende dagopvang, maar schoolaanvullende dagopvang. Weliswaar met de voorwaarde dat er ondersteuning is vanuit het MFC voor en na het werk. Als er enkel verblijf is (bijvoorbeeld iemand die van 's morgens vroeg tot 's avonds gaat werken zonder dat het MFC bijkomend ondersteund), gaat het enkel over verblijf.

Verblijf

Verblijf is overnachting met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden (inclusief ontbijt) en de avonduren.

Diagnostiek en behandeling

Tot eind 2019 boden sommige multifunctionele centra ook diagnostiek en behandeling aan. Die ondersteuning wordt sinds kort erkend en gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien. Voor de modaliteiten omtrent de observatie- en behandelcentra verwijzen we naar het agentschap Opgroeien.

Als multifunctioneel centrum krijgt u eveneens van rechtswege een vergunning waarmee u ondersteuning kan bieden aan budgethouders PVB. Deze vergunning kan alleen gebruikt worden om ondersteuning te bieden als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 1. het moet gaan om een gebruiker van het MFC die een persoonsvolgend budget ter beschikking heeft gekregen van het agentschap;
 2. op het moment van de terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget, dient er een lopende individuele dienstverleningsovereenkomst te bestaan tussen de gebruiker en het MFC;
 3. de besteding van het persoonsvolgend budget moet opgestart worden binnen de wettelijke termijn waarbinnen het persoonsvolgend budget moet opgestart worden;
 4. de ondersteuning door de inzet van een persoonsvolgend budget kan enkel éénmalig gebeuren en voor een periode van maximum twee aaneengesloten jaren.

Let op, de ondersteuning die u dan aanbiedt, valt niet onder de MFC-regelgeving en MFC-erkenning. U dient als MFC nog steeds te voldoen aan de outputvereisten, de overeenkomst in het kader van PVB komt hier niet voor in aanmerking. Er zijn daarnaast ook andere regels van kracht rond besteding van het budget of woon- en leefkosten. Door deze specifieke regeling is het eveneens mogelijk om het PVB zowel cash of via voucher te besteden.

Wilt u ondersteuning kunnen bieden aan andere budgethouders PVB of voor een langere periode, dan dient u een aanvraag voor vergunning als vergunde zorgaanbieder aan te vragen. Meer informatie kunt u vinden op volgende pagina: Vergunning.