Multifunctionele centra [MFC]

Erkenningsvoorwaarden

De erkenningen als internaat, semi-internaat, tehuis voor kortverblijf voor minderjarigen of observatie- en behandelingscentrum, die nog aan de basis lagen van de beheersovereenkomst, werden opgeheven. In de plaats daarvan werd de voorziening vanaf 1 januari 2016 erkend als multifunctioneel centrum (MFC) voor een aantal personeelspunten.

Voor die erkenning moest geen aanvraag ingediend worden. De dienst erkenningen van het VAPH leverde de erkenningsbesluiten tijdig af.

In die erkenningsbesluiten werden, naast het aantal personeelspunten waarvoor het MFC erkend wordt, de volgende gegevens opgenomen: de werkingssubsidies, indien van toepassing de werkingssubsidies voor vervoer en het aantal te realiseren begeleidingsovereenkomsten.

Een eventuele wijziging van erkenning moet 6 maanden op voorhand worden aangevraagd. Dat kan door te mailen naar erkenningen@vaph.be.

In het erkenningsbesluit is geen sprake meer van afdelingen, vestigingsplaatsen en doelgroepen. De afdelingen zijn vervangen door het MFC en de doelgroepen zitten vervat in de modulering. De vestigingsplaatsen werden niet meer opgenomen in het erkenningsbesluit, maar moeten nog wel aan de dienst erkenningen van het VAPH worden medegedeeld (erkenningen@vaph.be). Het is van belang dat het VAPH de vestigingsplaatsen kent, maar het erkenningsbesluit moet daar niet telkens voor worden aangepast.

De erkenningsvoorwaarden uit het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster blijven van toepassing. De specifieke erkenningsvoorwaarden die gelden voor de verschillende afdelingen worden vervangen door een aantal erkenningsvoorwaarden voor een MFC. Zij hebben betrekking op infrastructuur en basisuitrusting, brandpreventie, doelgroep, ondersteuningsfuncties, maaltijden, begeleiding bij het afsluiten en opvolgen van een huurovereenkomst, rapportering en subsidiëring. Zij zijn letterlijk terug te vinden in de regelgeving.

Erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Het agentschap kan binnen de grenzen van de middelen die daarvoor ingeschreven zijn op zijn begroting, de multifunctionele centra en de vergunde zorgaanbieders erkennen en subsidiëren voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulpopent dialoogvenster.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.