Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Vrij besteedbaar bedrag (zakgeld)

Bij VAPH bepaalt een Besluit van de Vlaamse Regering(opent nieuw venster) welke minderjarigen al dan niet recht hebben op een vrij besteedbaar bedrag (zakgeld). Deze regelgeving verduidelijkt dat een minderjarige enkel zakgeld krijgt bij niet-vrijwillig verblijf in een MFC. Niet-vrijwillig wordt in het BVR ingevuld als "op verwijzing van een gemandateerde voorziening of beslissing van een jeugdrechter". Minderjarigen die vrijwillig verblijven in een MFC krijgen geen zakgeld.

Meer informatie over het zakgeld vindt u op de webpagina voor professionelen.

In het BVR over de transitie van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn is geregeld dat wie nu zakgeld ontvangt, dit blijft ontvangen. Het gaat dan om minderjarigen die in een IPO verblijven en minderjarigen die via een gerechtelijke maatregel op internaat 5/7 verblijven.

Zodra de minderjarigen een schakelmoment tegenkomen vallen ze onder de reguliere regeling omtrent zakgeld en zal dit enkel nog worden toegekend aan minderjarigen die in het MFC verblijven op basis van een beslissing van de jeugdrechter of verwijzing via gemandateerde voorziening.

Richtlijnen MFC

Jaarlijks geeft het MFC in het kader van het afrekeningsdossier het bedrag dat aan zakgeld werd uitbetaald door aan het VAPH.

Het VAPH subsidieert het uitbetaalde zakgeld.