Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Supplementen

De bedragen van de supplementen kunnen aangepast worden als de spilindex overschreden wordt. De tabellen geven de bedragen weer die gelden sinds de laatste indexering.

Zakgeld jongeren

Kinderen en jongeren hebben recht op een vrij besteedbaar bedrag als het verblijf in een multifunctioneel centrum er is ter uitvoering van de beschikking van de jeugdrechtbank, verwijzing door het Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand of aanmelding bij de intersectorale toegangspoort via een gemandateerde voorziening wegens een maatschappelijke noodzaak. De minderjarige heeft recht op het vrij besteedbare bedrag voor de periode, bepaald in de beschikking van de jeugdrechtbank of in het advies van het Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand of in de aanmelding bij de intersectorale toegangspoort. Als de aanvang of het einde van de beschikking van de jeugdrechtbank of van de verwijzing van het Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand of van de aanmelding bij de intersectorale toegangspoort niet samenvalt met respectievelijk de eerste of de laatste dag van de maand, wordt het vrij besteedbare bedrag pro rata het aantal dagen residentiële plaatsing per kalendermaand uitbetaald.

Tarieven van zakgeld
 6 tot 8 jaar8 tot 12 jaar12 tot 14 jaar14 tot 16 jaar16 tot 18 jaar18 tot en met 20 jaar
1 mei 2024 (128,1163)

7,50 euro

14,95 euro

29,90 euro

44,85 euro

59,80 euro

74,80 euro

1 november 2023 (125,6000)

7,35 euro

14,65 euro

29,30 euro

43,95 euro

58,60 euro

73,35 euro

1 december 2022 (123,1414)

7,20 euro

14,35 euro

28,75 euro

43,10 euro

57,45 euro

71,90 euro

1 november 2022 (120,7269)

7,10 euro

14,10 euro

28,15 euro

42,25 euro

56,35 euro

70,50 euro

1 augustus 2022 (118,3597)

6,95 euro

13,80 euro

27,60 euro

41,45 euro

55,25 euro

69,10 euro

1 mei 2022 (116,0389)

6,80 euro

13,55 euro

27,05 euro

40,60 euro

54,15 euro

67,75 euro

1 maart 2022 (113,76)

6,65 euro

13,25 euro

26,55 euro

39,80 euro

53,10 euro

66,40 euro

1 januari 2022 (111,53)

6,55 euro

13,00 euro

26,00 euro

39,05 euro

52,05 euro

65,10 euro

Basisbedrag 1 oktober 2006 (99,04)

5,15 euro

10,26 euro

20,52 euro

30,78 euro

41,04 euro

51,35 euro

Loongrens maandinkomen
 Loongrens
1 mei 2024 (128,1163)246,71 euro
1 november 2023 (125,6000)241,88 euro
1 december 2022 (123,1414)

237,14 euro

1 november 2022 (120,7269)

232,48 euro

1 augustus 2022 (118,3597)

227,93 euro

1 mei 2022 (116,0389)

223,45 euro

1 maart 2022 (113,76)

219,07 euro

1 januari 2022 (111,53)

214,78 euro

Basisbedrag 1 oktober 2006 (99,04)

169,35 euro

Socioculturele toelage

+21-jarige gebruikers die ook van verblijf gebruik maken en niet onder woon- en leefkosten maar onder een bijdrageregeling vallen, hebben recht op een socioculturele toelage binnen de subsidiabele periode.

Een MFC kan, als vergunde zorgaanbieder, ook personen ondersteunen die een persoonsvolgend budget hebben. Een budgethouder die in 2017 of later een individuele dienstverleningsovereenkomst afsloot, betaalt woon- en leefkosten en heeft geen recht op een socioculturele toelage.

Het bedrag socioculturele toelage mag enkel worden gegeven voor het aantal dagen verblijf + 0,65 x aantal dagen verblijf (resultaat steeds afgerond op maandbasis tot de lagere eenheid en maximaal tot aantal kalenderdagen van de maand en op jaarbasis maximaal naar de lagere eenheid volgens aantal kalenderdagen van het jaar 365/366).

Als de totaalsom dagen op maandbasis in een bepaalde maand groter is dan het aantal kalenderdagen van die maand, mag het resterende saldo aan dagen overgedragen worden naar de andere maand(en) waar er nog ruimte is. Maar na verloop van de laatste maand mag er niet over het totaal aantal 365/366 kalenderdagen worden gegaan.

Het bedrag socioculturele toelage wordt bepaald op basis van de doelgroepen die aan de beslissing hangen en moeten niet meer matchen met de doelgroepen van de erkenning van het MFC.

De hoogte van het bedrag socioculturele toelage wordt als volgt bepaald op basis van de doelgroepen die aan de beslissing hangen:

  • Als enkel de doelgroep motorische en/of zintuiglijke handicap en/of autisme en/of NAH is toegekend, ontvangt de cliënt een hoge socioculturele toelage. Die bedraagt 2,2780 euro per dag.
  • Als (ook) de doelgroep licht of matig verstandelijke handicap is toegekend, ontvangt de cliënt een lage socioculturele toelage. Die bedraagt 1,4807 euro per dag.
  • Als (ook) de doelgroep ernstig verstandelijke handicap is toegekend, is er geen socio-culturele toelage

Voorbeeld

Iemand met een enkelvoudige visuele beperking die 10 dagen per maand gebruik maakt van verblijf, krijgt een socioculturele toelage van 37,59 euro. De berekening is in dit voorbeeld als volgt: (10+(10 * 0,65)) * 2,2780 euro

Socioculturele toelage
 Motorisch en/of zintuiglijkMatig en licht verstandelijk
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

2,2780 euro

1,4807 euro