Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Wat is een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieder)?

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster zijn zorgaanbieders die beperkte handicapspecifieke hulp bieden aan personen met een (vermoeden van) handicap.

Een RTH-aanbieder wordt erkend voor een aantal personeelspunten. De aanbieder kan de personeelspunten zelf inzetten of geven aan een of meerdere andere aanbieders die instaan voor de effectieve uitvoering. De erkende aanbieder behoudt het overzicht van de erkende personeelspunten.

Een RTH-aanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden

Een gebruiker die gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), kan 8 personeelspunten per jaar inzetten. De gebruiker kan dit bij verschillende zorgaanbieders inzetten en mag de ondersteuningsfuncties combineren.

Als de RTH-aanbieder structureel een beroep doet op vrijwilligers voor de begeleiding van gebruikers, kunnen die gebruikers maar maximum 7 personeelspunten per jaar inzetten.

Op de pagina rechtstreeks toegankelijke hulp vindt u een overzicht van het aantal punten per prestatie.

Outreach

Rechtstreeks toegankelijke hulp kan ook een belangrijke bijdrage leveren voor meer inclusieve trajecten die mee opgezet worden door hulpverleners of ondersteuners. Via mobiele en ambulante outreach kan de erkende RTH-dienst zijn kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, voorzieningen van bijzondere jeugdzorg, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten.

Als het gaat om het overdragen van handicapspecifieke kennis in functie van de ondersteuning van één welbepaalde gebruiker, is de ondersteuning persoonsgebonden en betreft het begeleiding en geen outreach.

Hieronder vindt u een overzicht van de definities en het aantal punten per outreachmoment:

Beschrijving soorten outreach

Functie

Omschrijving Punten

Ambulante outreach

de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de ondersteuners zich naar de hulpverlener (RTH) verplaatsen 0,155

Mobiele outreach

de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de hulpverlener (RTH) zich naar de ondersteuners verplaatst 0,220

Bij individuele ondersteuning van gebruikers kan de RTH-aanbieder een persoonlijke bijdrage aanrekenen aan de gebruiker. Voor ambulante en mobiele outreach is er geen bijdrage van de gebruiker vastgesteld in de regelgeving. Daardoor kan er voor outreach geen bijdrage gevraagd worden aan de deelnemers.

Hoe kan een RTH-aanbieder zijn ondersteuningsaanbod bekendmaken?

De wegwijzer VAPH-ondersteuningopent dialoogvenster is een digitaal platform waarop vergunde zorgaanbieders en RTH-aanbieders hun aanbod kenbaar kunnen maken. Daar kan een kandidaat-zorgaanbieder eventueel kijken welk aanbod de bestaande zorgaanbieders hebben. Op die manier heeft hij zicht op eventuele hiaten in het aanbod. Dat kan zinvol zijn om te bepalen op welke doelgroep en/of regio hij zich zal richten en welke vormen van ondersteuning hij gaat aanbieden. Eenmaal u vergund of erkend bent, kunt u ook gebruik maken van dat platform. Meer informatie over de Wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u in de handleiding.