Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Erkenningsvoorwaarden

Minimaal 35 personeelspunten

Om als aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp erkend te worden, moet de dienst minimaal beschikken over 35 personeelspunten.

Een vergunde zorgaanbieder en een multifunctioneel centrum (MFC) kunnen naast hun eigen vergunning of erkenning nog een aparte erkenning als aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp krijgen. De erkenning voor rechtstreeks toegankelijke hulp wordt uitgedrukt in personeelspunten.

Erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp mogen alle ondersteuningsfuncties aanbieden, maar dat is geen verplichting. De erkenning van een aanbieder laat toe om het aanbod te laten variëren op basis van de vragen van de gebruikers.

Op regionaal niveau streven we ernaar dat rechtstreeks toegankelijke hulp zo wordt uitgebouwd dat tegemoet wordt gekomen aan alle vragen van personen met een (vermoeden van) handicap. Er moet wel voor worden gezorgd dat er een goede regionale spreiding is van alle functies over Vlaanderen en Brussel.

U kunt geen erkenning voor rechtstreeks toegankelijke hulp aanvragen. Nieuwe erkenningen komen er als de Vlaamse Regering extra middelen voorziet (uitbreidingsbeleid).

Aanbieders van globale individuele ondersteuning

Voor diensten die erkend zijn om globale individuele ondersteuning aan te bieden, gelden richtlijnen. Informatie daarover is te vinden in infonota INF/19/55.

Samenwerking

Een vergunde zorgaanbieder kan ook RTH aanbieden als ‘onderaannemer’ onder het penhouderschap van een erkende RTH-dienst.

Alle RTH-prestaties worden geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR) door de zorgaanbieder die de prestaties effectief doet. De onderaannemer registreert de prestaties die de organisatie van een RTH-dienst afneemt. Voor een correcte registratie kunt u de handleiding GIR raadplegen. 

Kortverblijf in RTH-capaciteit in combinatie met een persoonsvolgend budget (PVB)

Personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget (PVB) en bij wie voor de bepaling van hun budget werd rekening gehouden met minder dan 60 nachten woonondersteuning, kunnen een beroep doen op het kortverblijf rechtstreeks gefinancierd door het VAPH. Meer informatie vindt u op de pagina Kortverblijf.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.