Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Uw gebruikers registreren: wat?

U registreert enkel de dagregistraties van de ondersteuningsfuncties van de gebruiker, een begeleidingsovereenkomst moet u niet aanmaken. U registreert de ondersteuningsfuncties als erkende RTH-dienst of als onderaannemer. U kunt enkel op SE-niveau outreach registreren.

Registreren als RTH-aanbieder of als onderaannemer

Wanneer u een dagregistratie voor een gebruiker registreert, dan kunt u registreren als erkende RTH-aanbieder of als onderaannemer. Als onderaannemer kunt u de erkende RTH-aanbieder aanduiden van wie u de RTH-punten krijgt voor de dagregistratie.

U registreert voor het geheel van de erkende punten de geboden ondersteuning.

Bij de afrekening zal evenwel gekeken worden naar de prestaties op niveau van de erkende RTH-aanbieder. Als er onvoldoende prestaties geleverd werden, is het aan de erkende RTH-aanbieder om in samenspraak met de puntenontvanger/onderaannemers een dossier voor te leggen waarbij de ingediende personeelskost gedekt is door voldoende prestaties. Werkingstoelagen worden integraal aan de erkende RTH-aanbieder uitgekeerd. Hij moet zelf afspraken maken met de puntenontvanger/onderaannemers over de doorstorting.

In de onderstaande tabel staan de mogelijke geboden ondersteuningsfuncties en het overeenkomstig aantal personeelspunten die de RTH-aanbieder per dag ontvangt:

Ondersteuningsfuncties
FunctieOmschrijvingPunten
Ambulante begeleidingde algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de persoon met een handicap of zijn netwerk zich naar de hulpverlener verplaatst

0,155

Mobiele begeleidingde algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de hulpverlener zich naar de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst

0,220

Begeleid werkende individuele en trajectmatige begeleiding van minimaal één uur en maximaal twee uur van een gebruiker die niet kan worden ingeschakeld in het bestaande reguliere of beschermde arbeidscircuit

0,220

Groepsbegeleidingalgemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur van twee of meer personen met een handicap of hun netwerk

0,087

Dagopvang (dag)de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding

0,087

Verblijf (nacht)het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en de avonduren

0,130

Globale individuele ondersteuningeen-op-eenondersteuning die eerder ruim is en meerdere levensdomeinen kan omvatten. De aard van de ondersteuning kan verschillen en de verschillende vormen van ondersteuning kunnen door elkaar lopen. Het kan gaan om stimulatie, coaching, training en  assistentie bij activiteiten. Per uur direct cliëntencontact kan 1 prestatie worden aangerekend.

0,130

Voor een halve dag dagopvang ontvangt de RTH-aanbieder de helft van de personeelspunten voor een volledige dag, namelijk 0,0435 personeelspunten, voor anderhalve dag dagopvang is dat 0,1305 punten.

Als de som van de op jaarbasis geregistreerde ondersteuningen zowel door de erkende aanbieder als de puntenontvanger/onderaannemer, meer dan 92 % bedraagt van de erkenning en als er maximaal 20 punten minder worden gepresteerd dan de erkenning, ontvangt de RTH-aanbieder toch het volledige puntentotaal van de erkenning.

Voorbeeld

De RTH-aanbieder heeft een erkenning van 100 personeelspunten. Uit de registraties wordt berekend dat de aanbieder voor 95 punten ondersteuning heeft geboden. De aanbieder heeft dus voor meer dan 92 % van de erkenning ondersteuning geboden en bovendien is het verschil van 5 punten dat niet werd ingezet, kleiner dan 20. De aanbieder zal bijgevolg toch voor 100 punten personeel mogen inzetten en krijgt ook voor 100 punten werkingskosten.

Voor voormalige thuisbegeleidingsdiensten

Voor de voormalige thuisbegeleidingsdiensten voor wie de erkenning geheel of gedeeltelijk werd omgezet naar RTH is er een afwijking op bovenstaande tabel:

 • tot en met 21 jaar:
  • mobiele begeleiding: 0,235 personeelspunten
  • ambulante begeleiding: 0,165 personeelspunten
 •  vanaf 22 jaar
  • het aantal personeelspunten van een mobiele begeleiding:
  • 2017: 0,235
  • 2018: 0,230
  • 2019: 0,225
  • vanaf 2020: 0,220

Als een RTH-aanbieder samengesteld is uit een deel erkenning afkomstig uit een voormalige thuisbegeleidingsdienst en een deel uit een RTH-erkenning zullen de prestaties chronologisch gescoord worden beginnend met de waarden voor de voormalige thuisbegeleidingsdienst totdat de punten bereikt worden die omgezet werden vanuit de thuisbegeleidingserkenning, met de waarden zoals vermeld in de tabel. De overige prestaties zullen gescoord worden volgens de gewone RTH-norm.

Voorbeeld

Een RTH-aanbieder is erkend voor 100 punten, 40 afkomstig uit de transitie van de thuisbegeleidingsdienst en 60 afkomstig van een reeds bestaande erkende RTH -dienst. De eerste prestaties zullen gescoord worden met de waarden voor de voormalige thuisbegeleidingsdiensten tot aan de 40 punten, de rest van de prestaties zal met de normale waarden gescoord worden.

Dagregistratie

Per dagregistratie kunt u een of meerdere ondersteuningsfuncties invullen:

 • ambulante en mobiele begeleidingen: aantal begeleidingen op de dag van de begeleiding
 • begeleid werken: aantal individuele en trajectmatige begeleidingen op de dag van de begeleiding
 • dagopvang: 0,5 bij een halve dag - 1 bij een volledige dag – 1,5 bij anderhalve dag
 • nachtverblijf: 1 bij een nachtverblijf
 • groepsbegeleiding: aantal groepsbegeleidingen op de dag van begeleiding
 • globale individuele ondersteuning: aantal uur ondersteuning op de dag van de begeleiding

U kunt per dag slechts één registratie per gebruiker ingeven. Mocht u een fout hebben gemaakt, dan kunt u de registratie steeds verwijderen en opnieuw uitvoeren.

U vindt een overzicht van de ondersteuningsfuncties met hun persoonlijke punten per prestatie op de pagina rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Bij de subsidiëring kunnen andere punten aangerekend worden voor bijvoorbeeld de vroegere thuisbegeleidingsdiensten. Dat puntenaantal is niet zichtbaar in de GIR en zal bij de afrekening verrekend worden. De punten in de GIR betreft de punten die een persoon voor zorg genereert en mag niet hoger dan 8 punten zijn. Er kan technisch echter wel meer dan 8 punten geregistreerd worden. Het systeem topt niet af, wat bij de subsidiëring wel het geval is.

Bij de registratiegegevens ziet u of een gebruiker al dan niet nog punten heeft ingezet bij een andere SE. U kunt ook zien wat er ingezet werd. U kunt echter niet zien hoeveel punten er bij een andere SE werd ingezet.

Kortverblijf

Kortverblijf is voor die personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget en bij wie voor de bepaling van hun budget werd rekening gehouden met minder dan 60 nachten woonondersteuning. Voor hen wordt het kortverblijf rechtstreeks gefinancierd door het VAPH.

In de GIR registreert u welke dagen een gebruiker verblijft in kortverblijf.

Volgende gegevens kunnen geregistreerd worden:

 • datum ondersteuning: datum
 • duur ondersteuning: kies nacht, dag en nacht of langere duur
 • aantal dagen: kan pas ingevuld worden als ‘langere duur’ is ingevuld – gebruik enkel gehele getallen
 • aantal nachten: kan pas ingevuld worden als ‘langere duur’ ingevuld is – gebruik enkel gehele getallen
 • tot: datum – kan pas ingevuld worden als ‘langere duur’ ingevuld is
 • penhouder: moet een erkende RTH-dienst zijn

Opgelet:

 • Bij de registratie van een dag en nacht kortverblijf kiest u altijd de datum waarop de overnachting start. Het maakt niet uit of de dagopvang voor of na de overnachting valt. De dagopvang moet wel aansluiten op de nacht kortverblijf. Dus de dag ervoor of de dag erna is toegestaan.
 • Bij de registratie van een langere duur kortverblijf moet het gaan over een aaneensluitende periode.

In het tabblad met de persoonsgegevens kunt u opvolgen op hoeveel dagen en nachten een gebruiker recht heeft en hoeveel dagen en nachten er al verbruikt zijn.

Outreach

Outreach wordt ingevuld als de SE aan kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur doet naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis. De outreach kan mobiel of ambulant zijn.

Outreach moet tegen het einde van het jaar ingevuld zijn zodat de outreach kan gesubsidieerd worden.

U registreert:

 • datum: datum van de outreach
 • ontvanger: de groep aan wie de outreach is gegeven, dat kan bijvoorbeeld een lokale jeugdbeweging zijn
 • doelgroep ontvanger: kies een doelgroep uit het dropdownmenu
 • penhouder: de penhouder waarvan u de RTH-punten afneemt.
 • ambulant: aantal outreachmomenten, een outreachmoment is minimaal één uur en maximaal twee uur waarbij de ondersteuners zich naar de hulpverlener verplaatsen
 • mobiel: aantal outreachmomenten, een outreachmoment is minimaal één uur en maximaal twee uur waarbij de hulpverlener zich naar de ondersteuners verplaatst.

Stopzetting RTH

Na een terbeschikkingstelling PVB kunt u geen RTH-registraties meer doen. Het is aangewezen dat op dat moment ook de overeenkomst tussen de gebruiker en de RTH-aanbieder in onderling akkoord wordt stopgezet.

Bij een overlijden kunt u na de overlijdensdatum geen RTH-registratie meer ingeven.