Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Uw personeel registreren

U kunt uw personeelsbestand overmaken aan het VAPH door het te registreren in de webapplicatie Isis. Die registratie kan gebeuren:

 • rechtstreeks door uzelf
 • via uw sociaal secretariaat
 • via uw automatiseerder

Het registreren van uw personeelsbestand bestaat uit twee luiken:

 • een eenmalige registratie van de contractlijnen
 • een maandelijkse registratie van de prestatie-eenheden

Registratie contractlijnen

Elke werknemer heeft per subsidie-eenheid (SE) en per functie maximaal één geldige contractlijn. U registreert volgende gegevens per contractlijn:

 • naam en voornaam van de werknemer
 • rijksregisternummer van de werknemer
 • begindatum van het contract
 • einddatum van het contract (optioneel)
 • functiecode
 • anciënniteit uitgedrukt in jaren en maanden op begindatum contract

Anciënniteit

De gesubsidieerde loonkost van een personeelslid in een subsidie-eenheid wordt bepaald door het aan zijn functie gekoppelde barema en door de verworven anciënniteit.

Voor de berekening van de anciënniteit moeten enkele regels in acht genomen worden.

U kunt om de anciënniteit te berekenen volgende hulpinstrumenten gebruiken:

Om de subsidie-eenheid bij te sturen bij het correct inschatten van de anciënniteit en diploma-functieovereenstemming, worden op regelmatige basis steekproeven uitgevoerd.

Prestatie-eenheden

Maandelijks wordt per contractlijn de prestatie-eenheid van het betreffende personeelslid geregistreerd.

Een maandelijkse prestatie-eenheid is de verhouding die de werkelijk gepresteerde uren aangeeft ten opzichte van een theoretische aantal uren voor een voltijdse prestatie voor een bepaalde maand.

Met de werkelijk gepresteerde uren worden de uren bedoeld die betaald worden aan de werknemer, ook al worden voor die uren misschien geen arbeidsprestaties geleverd (zoals bijvoorbeeld in het geval van ziekte binnen gewaarborgde periode).

E-loket Isis