Prioriteitengroep 3 en praktische hulp

Bevraging zorgvragers

Mensen met een handicap uit prioriteitengroep 3 ervaren een grote nood aan praktische hulp in het dagelijks leven. In november 2023 lanceerde het VAPH een vervolgonderzoek naar de ondersteuningsnoden van deze doelgroep. Dit onderzoek bouwt voort op een eerdere bevraging uit 2022 en focust specifiek op praktische ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, aankleden en wassen, aangeboden door thuiszorgvoorzieningen. 

Het onderzoek was een bevraging aan een deel van de zorgvragers uit prioriteitengroep 3 en peilde naar het huidige gebruik van praktische hulp en in welke mate het aanbod van de thuiszorgvoorzieningen hierover gekend is. 

U vindt de volledige onderzoeksdocumenten hieronder. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een beleidsdocument. Dit beleidsdocument geeft een samenvatting van de verschillende beleidsconclusies die afgeleid worden uit de bijgevoegde analysedocumenten. Daarnaast vindt u ook een document dat aantoont hoe de steekproef is opgebouwd. Wilt u graag de belangrijkste conclusies én beleidsaanbevelingen toegelicht zien, dan verwijzen we u graag verder naar de presentatie.

Hebt u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij de onderzoekers via beleid@vaph.be

Documenten

Presentatie toelichting resultaten bevraging zorgvragers

Bevraging thuiszorgvoorzieningen en doorverwijzers

In het najaar zullen de resultaten van dit VAPH-onderzoek worden samengevoegd met die van een extern onderzoek ('Gebruik en toegankelijkheid van thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap' door onderzoekers van de Thomas More hogeschool). Dit onderzoek belicht de knelpunten en opportuniteiten van thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap, door zowel doorverwijzende instanties als thuiszorgvoorzieningen te bevragen. Meer informatie hierover volgt in het najaar.

Bevraging uit 2022 rond hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3

Om de actuele noden van de personen in prioriteitengroep 3 in kaart te brengen, werd eind 2021 een bevraging georganiseerd door het VAPH, in samenwerking met de gebruikersorganisaties, diensten ondersteuningsplan en bijstandsorganisaties. De resultaten van die bevraging werden samengevat in het beleidsdocument ‘Bevraging Hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3’.