Wetenschappelijk onderzoek over niet-rechtstreeks toegankelijke hulp voor meerderjarigen

Zorgzwaartebepaling bij personen met een handicap en de BelRAI/interRAI-schalen: een verkennende studie: SWVG

De ontwikkeling en implementatie van de woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders: SWVG

Zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als referentie voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen: SWVG

Evaluatie van de rol en positie van de Diensten voor Ondersteuningsplan en de Diensten Maatschappelijk Werk

Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van PVB: SWVG

Normerings- en valideringsonderzoek van de ABAS-3: SWVG

Proefkader voor de inzet van het persoonsvolgende budget voor personen met een handicap binnen de erkende capaciteit van een ouderenvoorziening: SWVG

Onderzoek naar de inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van PVB: SWVG

De relatie tussen Quality of Life en Persoonsvolgende Financiering: De ontwikkeling van een monitoringssysteem over de relatie tussen persoonsvolgende financiering en Quality of Life

Ontwikkeling van een tool voor ondersteuningsplanning in kader van PVF: Odisee

Samenvattend rapport: Het ontwikkelen van een theoretisch model over de relatie tussen Persoonsvolgende Financiering (PVF) en de Quality of Life (QOL)

Zorgzwaarte-instrument (ZZI) - Een onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid

Toelichting voor gebruikers bij het onderzoeksrapport ‘Zorgzwaarte-instrument (ZZI): een onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid’

Samenvattend schema bij het onderzoeksrapport 'Zorgzwaarte-instrument (ZZI): een onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid'

Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan: SWVG

Het experiment persoonsgebonden budget - Eindverslag van de wetenschappelijke evaluatie

Vraagverduidelijking in het kader van het PGB-experiment - Volledig eindrapport

De financiële positie van cliënten beschermd wonen in Vlaanderen

Kwaliteit van de arbeid en beroepsverloop van PAB-assistenten