Forensische VAPH-units
Voor VAPH-professionelen

Overeenkomst met de gebruiker

Overeenkomst met de gebruiker

De zorgaanbieder sluit voor het overgaan tot de ondersteuning een schriftelijke overeenkomst met de gebruiker (of zijn wettelijke vertegenwoordiger). Die schriftelijke overeenkomst omvat de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) en de collectieve rechten en plichten.

Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) 

De individuele dienstverleningsovereenkomst wordt opgesteld in overleg met de gebruiker op basis van diens noden en mogelijkheden. In de overeenkomst worden onder andere de ondersteuningsfuncties, de overeenkomstige kosten en de woon- en leefkosten opgenomen. Ook het handelingsplan maakt integraal deel uit van de IDO (zie bijlage 1 bij het kwaliteitsbesluit ).

Handelingsplan

Het handelingsplan is de verdere concretisering van de IDO. In het handelingsplan wordt concreet beschreven op welke manier de ondersteuning, afgesproken in de IDO, uitgevoerd zal worden. Het plan wordt door gebruiker en zorgaanbieder voor akkoord ondertekend. De IDO bepaalt de frequentie, het tijdstip en de wijze van evalueren van het handelingsplan, maar de gebruiker kan altijd bijkomend een evaluatie van het handelingsplan vragen.

Collectieve rechten en plichten

De zorgaanbieder stelt de collectieve rechten en plichten op en overhandigt ze aan de gebruiker. Het zijn afspraken bij de zorgaanbieder die op alle gebruikers van toepassing zijn. 

De collectieve rechten en plichten omvatten onder andere de volgende gegevens zoals opgenomen in bijlage 2 van het Kwaliteitsbesluit:

  • de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de vergunde zorgaanbieder
  • een omschrijving van het ondersteuningsaanbod met een globale omschrijving van de doelgroep 
  • de wederzijdse rechten en verplichtingen van de gebruiker en de voorziening
  • de wijze van ontslagregeling, opzeggingstermijn enz.
  • de manier waarop het collectief overleg met de gebruikers georganiseerd wordt
  • de manier waarop klachten kunnen ingediend worden en hoe ze behandeld worden, contactgegevens van de klachtencommissie
  • de tarieven van woon- en leefkosten