Forensische VAPH-units
Voor VAPH-professionelen

Aanvang van de ondersteuning

Geen discriminatie

De dienst of zorgaanbieder kan een gebruiker niet weigeren op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, of financieel onvermogen.

Proefperiode

Bepaalt de dienst of zorgaanbieder een proefperiode, dan is die proefperiode onderworpen aan voorwaarden. Zo is de proefperiode gelimiteerd tot zes maanden en gelden er afwijkende procedures omtrent het ontslag van de gebruiker.

Bij de start van de ondersteuning heeft de gebruiker recht op een proefperiode van maximaal zes maanden. Dat geeft de gebruiker de tijd om te ondervinden of u als zorgaanbieder inderdaad de gewenste ondersteuning kunt bieden. Als u een overeenkomst sluit met een gebruiker, moet er altijd in overleg een opzegtermijn voor de proefperiode vastgelegd worden in die overeenkomst. 

Alleen in deze gevallen kunt u de ondersteuning tijdens de proefperiode stopzetten:

  • Er is sprake van overmacht, bijvoorbeeld na een brand.
  • De gebruiker beantwoordt niet meer aan de bijzondere voorwaarden uit de collectieve rechten en plichten. Een voorbeeld: de gebruiker wordt na verloop van tijd getroffen door een bijkomende handicap, bijvoorbeeld visuele beperkingen, waardoor hij/zij niet meer tot de doelgroep van de zorgaanbieder behoort.
  • U kunt niet beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. Een voorbeeld: de gezondheidstoestand van de gebruiker verandert zodanig dat u als zorgaanbieder niet meer voor opvang kunt zorgen.
  • De gebruiker of zijn vertegenwoordiger komt de verplichtingen van de individuele dienstverleningsovereenkomst of de collectieve rechten en plichten niet na. Een voorbeeld: de gebruiker betaalt de financiële bijdrage of de woon- en leefkosten niet.

Als u als zorgaanbieder de afgesproken opzegtermijn niet respecteert, kan de gebruiker een verbrekingsvergoeding vragen. Die vergoeding mag niet meer bedragen dan de kosten voor één maand zorg en ondersteuning. Als de opzegtermijn korter is dan één maand, dan komt het bedrag van de verbrekingsvergoeding overeen met de kosten voor de zorg en ondersteuning gedurende de opzegtermijn.

Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)

Voor de start van de zorg en ondersteuning, moet een overeenkomst opgemaakt worden tussen de gebruiker en de zorgaanbieder. Let op, dringende ondersteuning mag wel zonder IDO starten. De IDO moet dan binnen de vijf dagen na de start van de ondersteuning opgemaakt en ondertekend zijn. De IDO wordt pas ondertekend wanneer de gebruiker en zorgaanbieder akkoord gaan met de gemaakte afspraken.