Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Wat subsidieert het VAPH?

Het VAPH financieert onder andere de loonkosten en de werkingskosten van subsidie-eenheden (SE)opent dialoogvenster.

Om de subsidie te verkrijgen, moet de zorgaanbieder zijn ingezet personeel registreren in Isis en zijn gebruikers en prestaties in de geïntegreerde registratietool (GIR).

Een subsidie-eenheid ontvangt van het VAPH een maandelijks voorschot op basis van de geregistreerde personeelsgegevens, de geregistreerde gebruikergegevens en de personeelspunten en werkinsgkosten opgenomen in de subsidiebesluiten.

Jaarlijks volgt een afrekening.

Documenten

Infonota - Omzetten personeelspunten naar werkingsmiddelen en methodiek van de ALF

Bijlagen bij infonota - Omzetten personeelspunten naar werkingsmiddelen en methodiek van de ALF

iemand typt op een laptop

Berekening subsidie

Hoe berekent het VAPH de loonkosten en de werkingskosten?

VIPA

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur.