Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Wat subsidieert het VAPH?

Het VAPH financiert onder andere de loonkosten en de werkingskosten van subsidie-eenheden (SE).

Om de subsidie te verkrijgen, moet de zorgaanbieder zijn ingezet personeel registreren in Isis en zijn gebruikers en prestaties in de geïntegreerde registratietool (GIR).

Een subsidie-eenheid ontvangt van het VAPH een maandelijks voorschot op basis van de geregistreerde personeelsgegevens, de geregistreerde gebruikersgegevens en de personeelspunten en werkingskosten opgenomen in de subsidiebesluiten.

Jaarlijks volgt een afrekening.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de betalingen van voorschotten en afrekeningen van de betrokken organisaties aanpassen.