Vergunde zorgaanbieders [VZA]

Van bijdragen naar woon- en leefkosten

U rekent aan uw budgethouders ofwel de financiële bijdrage, ofwel woon- en leefkosten aan. U kiest voor een van beide, mét de consequenties die aan de gekozen regeling verbonden zijn.

De vroegere regelgeving rond bijdragen en socioculturele toelage blijft onverkort van kracht als u gebruikmaakt van de bijdrageregeling.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, werd de vroegere regelgeving inzake de wettelijke bijdragen (zoals gold binnen de FAM-regelgeving) integraal opgenomen, evenals de regeling rond de socioculturele toelage. Daarmee wordt reglementair verankerd dat, in de afwachting van de overstap naar woon- en leefkosten, vroegere regelgeving rond bijdragen en socioculturele toelage onverkort van kracht blijft.