Documenten en formulieren

Resultaten

12/5/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.

10/5/2021

Gecorrigeerde bijdrage 2021. Vanwege herberekening basisindex 1 januari 2016 is er bij het berekenen van de bedragen 2021 0,01 euro verschil ontstaan bij verblijf en het maximumbedrag.

06/5/2021

Indienen afrekeningsdossier 2020 en richtlijnen/handleiding 2020

Ten laatste de tweede week van mei 2021 ontvangt elke subsidie-eenheid (SE) via Isis de taak ‘Invoer administratieve gegevens 2020’. Vanaf dan kan het afrekeningsdossier 2020 ingediend worden. De uiterste indieningsdatum van het dossier is 30 juni 2021. 

 

 

 

29/4/2021

Op 1 november 2020 werd situatie 3 in de aanpak van de coronapandemie van kracht voor de sector personen met een handicap. Het toenemende aantal besmettingen bij personeel en gebruikers en de bijzondere inspanningen die het naleven van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vereisen, bemoeilijkte in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning. Toch is continuïteit van ondersteuning voor gebruikers en hun mantelzorgers absoluut noodzakelijk. Om dat mogelijk te maken, werd een set van ondersteunende en compenserende maatregelen voorzien.

Gelet op de evolutie van de COVID-19-pandemie en de stand van zaken rond vaccinatie, wordt aangenomen dat alle gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de ondersteuning van personen handicap op 31 maart 2021 nog niet volledig weggewerkt werden. Om die reden besliste de Vlaamse Regering om de uitwerking van het besluit van 18 december 2020 te verlengen tot 30 juni 2021.

28/4/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.

28/4/2021

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

27/4/2021

Met deze infonota informeert het VAPH de MFC’s en de GES+-voorzieningen over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de rol die zij daarbij als zorgaanbieder opnemen. De nota gaat in op de mogelijkheden bij het VAPH voor de cliënt na uitstroom uit de voorziening, de verschillende aspecten van het persoonsvolgend budget (na jeugdhulp) en enkele veelgestelde vragen rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De nota sluit af met de contactgegevens van de verschillende diensten van het VAPH waar u terecht kunt met vragen over dit onderwerp.

23/4/2021

In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19 zijn enkele maatregelen opgenomen die nog verder administratief moeten uitgerold worden, met name een maximale extra subsidiëring van 1%, desgevallend 2 %, en een compensatie voor derving van woonkosten.

 

22/4/2021

Door de aanhoudende COVID-19-pandemie keurde de Vlaamse Regering eind december 2020 een besluit goed met een aantal maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap verder te zetten in periodes van opflakkering van COVID-19. Het besluit bepaalt eveneens de mogelijkheden van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om te voorzien in compensaties voor gederfde woonkosten bij vergunde zorgaanbieders en om aanpassingen te doen aan outputgerelateerde subsidiëring van een aantal diensten en organisaties.

Op 9 april 2021 keurde de minister daaromtrent een ministerieel besluit goed. Deze infonota geeft een overzicht van de beslissingen.

19/4/2021

Fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 21 jaar in de Europese Economische Ruimte betaald in inkomstenjaar 2020