Erkenningsvoorwaarden

Het VAPH kan de volgende diensten of organisaties erkennen als MDT:

 • de centra voor leerlingenbegeleiding die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse overheid
 • de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde centra voor maatschappelijk werk die door hun organisatie en werking behoren tot een landsbond of verbond van ziekenfondsen
 • de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
 • de centra of diensten voor revalidatie die door het VAPH erkend zijn of die met het RIZIV een revalidatieovereenkomst gesloten hebben als referentiecentrum voor motorische of respiratoire revalidatie bij kinderen
 • de subregionale tewerkstellingsdiensten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • de observatiecentra die erkend of georganiseerd zijn door de Vlaamse overheid in het kader van de gecoördineerde decreten voor bijzondere jeugdbijstand
 • de kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten die erkend zijn onder de kenletter K
 • de door het agentschap Opgroeien erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen

Om door het VAPH als MDT erkend te worden, moet een team minstens bestaan uit:

 • een arts
 • een licentiaat of master in de psychologische of pedagogische wetenschappen
 • een houder van een diploma van een bachelor of een basisopleiding van 1 cyclus in het hoger onderwijs, studiegebied sociaal-agogisch werk, of een houder van het diploma van gegradueerde verpleegkundige, optie sociale verpleegkunde

De bovenvermelde teamleden plegen gezamenlijk overleg en ondertekenen het multidisciplinair verslag (MDV) ter ondersteuning van de vraag van de persoon met een handicap.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.